Kontrast:
Rozmiar czcionki:
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu główne Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Menu informacyjne Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Serwis www

Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych

     Na podstawie uprawnień ustawowych samorządowi gminy przysługuje prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze gminy. W zakresie nieuregulowanym
w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. 
    Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie uchwały podejmowanej na sesji Rady. W przypadku niecierpiącym zwłoki Wójt Gminy może wydać przepisy porządkowe
w formie zarządzenia, które podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy.

  Projekt aktu prawnego powinien zawierać:
- oznaczenie rodzaju aktu prawnego z podaniem organu, który go wydaje,
- kolejny numer i datę aktu prawnego,
- określenie przedmiotu aktu,
- podstawę prawną,
- treść aktu,
- oznaczenie organu lub podmiotów wykonujących dany akt prawny,
- w razie potrzeby klauzulę o uchyleniu obowiązującego aktu prawnego,
- określenie terminu wejścia w życie.

Wójt Gminy wydaje akty prawne wewnętrznego urzędowania w formie zarządzeń. Projekt zarządzenia opracowuje pracownik, do którego zakresu działania należy przedmiot danego aktu. Projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez radcę prawnego.

Projekt aktu prawnego wydawanego przez Wójta może być konsultowany z organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, jeżeli opracowujący uzna to za konieczne bądź wskazane albo obowiązek ten wynika z przepisu szczególnego.     Rejestry uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy są prowadzone przez Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim na stanowisku ds. obsługi Biura Rady Gminy. Natomiast rejestr zarządzeń Wójta – jako Kierownika Urzędu prowadzony jest przez Referat Organizacyjny.

Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych określone zostały w Statucie Gminy Tarnów Opolski.
Zasady Opracowania projektów aktów prawnych określone zostały w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim.


Gmina Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
tel. 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax 77 46 44 282
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4649365
w tym miesiącu: 45230
dzisiaj: 1511