Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do konsultacji społecznych z dnia 01.02.2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Tarnów Opolski

Wójt Gminy Tarnów Opolski zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu  uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy" na terenie gminy Tarnów Opolski w 2018 r.

Konsultacje zostaną rozpoczęte w dniu 01.03.2018 r. i zostaną zakończone w dniu 21.04.2018 r.
Uwagi i wnioski, które wpłyną po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Forma konsultacji pisemna papierowa i  pisemna elektroniczna poprzez wypełnienie i złożenie w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim lub przesłana na adres

Do pobrania:

Wersja XML