Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - stacja bazowa Plus GSM

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI


     Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz art. 32 i 46 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62 poz. 627 ze zmianami) zawiadamia się, że dniu 16-11-2005r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Wlademara Walasa, działającego w imieniu POLKOMTEL S.A., Al. Jerozolimskie 81, 02 - 001 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej systemu PLUS GSM  nr BT – 24361 OPO KROŚNICA, zlokalizowanej w miejscowości Raszowa.
Wniosek oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest do wglądu w Urzędzie Gminy pok. 2 w godzinach urzędowania. 
W związku z powyższym w terminie 21 - dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi w/w zamierzenia jak i również składać na piśmie ewentualne uwagi i wnioski.    

Tarnów Opolski, 2006-01-05
GT-OŚ-DŚ 7627/05/05


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Tarnów Opolski


Zgodnie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. –Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr.98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że:
- w dniu 05.01.2006r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej systemu PLUS GSM  nr BT – 24361 OPO KROŚNICA, zlokalizowanej na działce nr 169 w miejscowości Raszowa, gm. Tarnów Opolski. 

informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Małgorzata Łukomska
data wytworzenia: 22.11.2005
Wersja XML