Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

4.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -sprzedaż gruntu pod zabudowę ul.Zielona Tarnów Op.

                                                          O G Ł O S Z E N I E

                 o  p r z e t a r g u   u s t n y m    n i e o g r a n i c z o n y m

 

Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza  I  nieograniczony przetarg ustny na kompleksową sprzedaż terenu-gruntu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową.

 

1.Nieruchomości przeznaczone do przetargu oznaczone są działkami o

   numerach w/m w pkt.3 położone w Tarnowie Op przy ul.Zielonej

 

2.Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych

   prowadzi Kw.Nr  76141 i 76162

 

3.Cena wywoławcza  kompleksu działek wynosi: 99.000 zł + 22% Vat                            

   o powierzchni  0.4482 ha

 

    dz.nr 585      o pow.0.1349 ha

    dz.nr 595      o pow.0.1816

    dz.nr 1234/7 o pow.0.1061

    dz.nr 1235/7 o pow 0.0256  

                                    0.4482 ha

 

4.Nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Op

   przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne.

  

5.Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone i nie ma

   przeszkód w rozporządzaniu nimi.

 

6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium

   w wysokości : 10 %  ceny wywoławczej  , wpłata w kasie urzędu 

   gminy do dnia 8.12.2004r. do godz.14 lub na konto : WBK Bank Zachodni

   I Oddz.Tarnów Op – Nr  85109022420000000578015301

 

7.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie

   na poczet  ceny sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się

   osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.

 

8.Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.

 

9.Przetarg odbędzie się dnia 13 grudnia 2004r. o godz.13 w budynku Urzędu

   Gminy pok.2 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6

 

 

10.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów

     z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108 w sprawie sposobu i trybu

     przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

11.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyń.

      Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można

     uzyskać w pok.2 w Urzędzie Gminy tel:4644282 w.24  

 informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Urszula Konieczny
data wytworzenia: wpisz datę
Wersja XML