Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o rokowaniach po trzcim przetargu

Tarnów Op dnia 06.12.2010r.
 
 
                                                             OGŁOSZENIE
                                         o rokowaniach po trzecim przetargu
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości
zabudowanej oznaczonej działką nr 705/155 o pow. 0.0924 ha km 1 obręb  Walidrogi przy ul. Opolskiej, dla której w Sądzie Rejonowym w Opolu prowadzona jest księga wieczysta nr 76105
1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Walidrogi nieruchomość ta oznaczona   
    jest symbolem UP/MW- teren usług publicznych i zabudowy wielorodzinnej.
2. Nieruchomośc stanowiąca przedmiot rokowań nie jest obciążona i nie ma przeszkód w
    rozporządzaniu nią.
3. Cena wywoławcza wynosi:
    110.000 zł + VAT 22% tj. 24.200 zł
    Rokowania na sprzedaż nieruchomości zostaną przeprowadzone
    w dniu 10 stycznia 2011r..o godz.11 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Op pok.6
4. Nabywca  ponosi koszty umowy notarialnej oraz wpisu do księgi wieczystej.
5. Forma własności - sprzedażna własność.
6.Nieruchomośćbędąca przedmiotem rokowańnie znalazła nabywców w kolejnych przetargach
   organizowanych w dniach 15.06.2010r., 24.08.2010r, 28.10.2010r.
7.Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składaćw zamkniętych kopertach w  
    sekretariacie Urzędu Gminy Tarnów Op przy ul.Dworcowej 6 pok.6 w terminie do dnia     
    31.12.2010r. do godz.16.
 8.Zainteresowani nabyciem ww. nieruchomości mogąuzyskaćdodatkowe informacje dotyczące
     warunków rokowańw pok. nr 3 Urzędu Gminy Tarnów Op lub tel. 77 4640864, w terminie do
     31.12.2010r.
 9 .Zaliczkęw wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości tj. 11.000 zł należy wpłacić
     w terminie do dnia 31.12.2010r. na konto Urzędu Gminy Tarnów Op WBK Bank Zachodni
     I Oddzi.Tarnów Op  nr 31109022420000000578015303. W przypadku uchylenia sięprzez
     oferenta   od  zawarcia umowy sprzedaży wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
10.Wójt Gminy Tarnów Opolski zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowańbez wybrania nabywcy
     nieruchomości.
11.W rokowaniach mogąbraćudział osoby fizyczne i osoby prawne , jeżeli wpłacą zaliczkę i złożą 
     pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach najpóźniej w dniu 31.12.2010r.
12.Pismne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
     - Imięnazwisko oferenta i adres lub nazwęalbo firmęoraz jej siedzibę
     - datęsporządzenia zgłoszenia.
     - oświadczenie, że zgłaszający zapoznał sięz warunkami rokowańi przyjmuje te warunki bez
        zastrzeżeń.
     - proponowanącenęi sposób jej zapłaty.
     - proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
     - kopiędowodu wpłaty zaliczki,orginałdowodu wpłaty zaliczki podlega przedłożeniu komisji
       przeprowadzającej rokowania.
Cena proponowana za nabycie nieruchomości nie może być niższa od ceny wywoławczej
Cena nieruchomości ustalona w drodze rokowań może zostać rozłożona na raty, na czas nie 
dłuższy niż 10 lat. .Wierzytelność Gminy Tarnów Op w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu hipotecznemu. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następnie raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych w rokowaniach. Rozłożona na raty niespłacona częśc ceny nieruchomości podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej rónej stopie redyskonta weksli stosowanej przez narodowy Bank Polski. Na poczet ceny nabycia zalicza się wpłaconą zaliczkę.
Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika , który został ustalony na nabywcę od zawarcia umowy notarialnej.

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Wersja XML