Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym-lokal w Nakle

 
                                                          O G Ł O S Z E N I E           
                    o p r z e t a r g u   u s t n y m    n i e o g r a n i c z o n y m
 
                             Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony              
                przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych w miejscowości Nakło
                                                              
                                                 
1.Lokale użytkowe przeznaczona do przetargu mieszczą się w Ośrodku Zdrowia   
   w Nakle położony na działce oznaczonej numerem :                                  
   874/194 o pow.   0.1680 ha - powierzchnia do wynajęcia wynosi: 48.50m2                         
  
2.Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
   prowadzi  Kw.Nr 76134  
 
3.Cena wywoławcza za wynajem lokali  o pow. 48.50 m2  wynosi: 7. 50 zł za 1 m2
   miesięcznie tj. 48.50 m2 x 7. 50 zł = 363.75 zł
  
   Podatek 22 % Vat nalicza się od wylicytowanej ceny  w przetargu .
 
4.W panie zagospodarowania przestrzennego wsi Nakło teren przeznaczony jest pod
    .zabudowę usługową i mieszkalną.
 
5.Lokale użytkowe stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nimi.
 
6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium
   w wysokości : 10 % ceny wywoławczej tj. 36.40 zł , wpłata w kasie urzędu gminy                                                     
   do dnia 06.03.2009 r. do godz.14 lub na konto : WBK Bank  
   Zachodni I Oddz.Tarnów Op – Nr 31109022420000000578015303
 
7.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie
   na poczet czyszu za wynajem. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
   osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.
 
8.Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.
 
9.Przetarg odbędzie się dnia 11 marca  2009 r. o godz.13:00 w budynku Urzędu
   Gminy pok.3 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6
 
10.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów
     z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108 w sprawie sposobu i trybu
     przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
 
11.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyń.
     dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można
     uzyskać w pok.3 w Urzędzie Gminy tel:46 40 850
 
                                                                                               Wójt Gminy
                                                                                            Zygmunt Cichoń
 
 
 


Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2009-02-04
Wersja XML