Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

7.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -sprzedaż działek budowlanych w Przyworach

O G Ł O S Z E N I E
o   p r z e t a r g u    u s t n y m     n i e o g r a n i c z o n y m

Wójt Gminy  Tarnów Opolski ogłasza II  nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek budowlanych w Przyworach.


1. Nieruchomości przeznaczone do przetargu oznaczone są działkami o
numerach w/m w pkt.3 położone Przyworach przy ulicy Wiejskiej.
    
2. Dla nieruchomości tych Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Kw. Nr  44606

3. Cena wywoławcza działek budowlanych wynosi:
dz.nr   2016/413  o pow.0.1017 ha        Przywory               20.926 zł
dz.nr   2077/413  o pow.0.0091 ha
                                         0.1108 ha

dz.nr   2015/413  o pow.0.1451 ha        Przywory               27.870 zł
dz.nr   2076/413  o pow.0.0166 ha
dz.nr   2037/410  o pow.0.0006 ha
                                         0.1623 ha

4. Nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne.

5. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nimi.

6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości:  10% ceny wywoławczej danej działki , wpłata wkasie urzędu gminy do dnia 8.12 2004r. do godz.14 lub na konto: WBK
Bank Zachodni O/Tarnów Op Nr.85109022420000000578015301

7.Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby,  która wygrała przetarg od zawarcia umowy.

8.Wadium zwraca się  natychmiast po przetargu.

9.Przetarg odbędzie się dnia  13 grudnia 2004r. r. o godz.13.30 w budynku Urzędu Gminy pok.2  w Tarnowie Opolskim  ul. Dworcowa 6  

10.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

11.Wójt Gminy  Tarnów Opolskim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyń.Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w pok.2 w Urzędzie Gminy  tel: 4644282 w 24

 

informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Urszula Konieczny
data wytworzenia: wpisz datę
Wersja XML