Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie pomocy społecznej -termin składania ofert do 6.02.2010r

Wójt Gminy Tarnów Opolski
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizacje w 2010 roku zadań publicznych w zakresie:
 
pomocy społecznej
 
Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)
 
 
   I Nazwa zadania
 
1.      Zadaniem Programu jest pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych.
2.      Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 
 
   Uczestnikami działań objętych ofertą są osoby zamieszkujące na terenie gminy.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2010 roku
1.      Na realizację zadania: pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starych. planuje się 
         przeznaczyć kwotę dofinansowania w łącznej wysokości - 70 000 zł
2.      Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn
         niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 
III. Zasady przyznawania dotacji
1.      Powierzenie wykonania zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
         działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym
         oferentem.
2.      Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo
         negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty.
3.      Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji, a tym samym podpisania umowy w przypadkach:
-        gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
-        gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności
         podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
IV.  Termin realizacji zadań - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2010 r.
V.    Termin składania ofert
1.      Oferty konkursowe na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć na druku ofertowym pod rygorem nieważności w
        nieprzekraczalnym terminie do 06 lutego 2010 roku -  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na
        realizację zadania …(opis zadania) w sekretariacie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim lub przesłać pocztą na adres Urząd
        Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.
2.      W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).
 
VI. Wysokość dotacji przekazana organizacjom na wykonanie tego samego zadania publicznego w roku 2009.
Caritas Diecezji Opolskiej 50 000zł.
                                                                                                                                              
                                                                                                                                                      
WÓJT  
                                                                                                                    (…)
                                                                                                             Zygmunt CichońPobierz całość:  DOCOgłoszenie o konkursie - POMOC SPOŁECZNA 2010r.doc

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krzysztof Sziroky
Data wytworzenia: 2009-12-31

 

 

 


 

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 
NA REALIZACJĘ W 2010 r. ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE
 POMOCY SPOŁECZNEJ
 
 
LISTA ZŁOŻONYCH OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ
 
 

Lp
Nazwa oferenta
Wnioskowana kwota na wsparcie zadania w 2010r.
Dotacja otrzymana w 2009
Przydzielona dotacja na rok 2010
UWAGI
1.
 
Caritas Diecezji Opolskiej
 
 
70 000
 
50 000
 
50 000
 
 
 
 
2.
 
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych Gminy Tarnów Opolski
 
 
 
35 850
 
 
X
 
 
20 000
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     WÓJT GMINY
                                                                                                                                               ( …. )
                                                                                                                                                  Zygmunt Cichoń
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krzysztof Sziroky
Data wytworzenia: 2010-03-25

 

 

 

 

Wersja XML