Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr OR.0050.120.2019 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących

Zarządzenie Nr OR 0050.120.2019
Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 16 października 2019 roku
 

w sprawie zmian w  planie wydatków i dochodów bieżących
 

Na podstawie art. 257, pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o  finansach  publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę -  71,71 zł    

Dział       855    Rodzina - 1,71 zł

Rozdział 85503  Karta Dużej Rodziny  - 71,71 zł

§              2010    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

                            zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

                            zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom

                            powiatowo-gminnym) ustawami - 71,71 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę - 71,71 zł

Dział       855    Rodzina - 71,71 zł

Rozdział 85503  Karta Dużej Rodziny  - 71,71 zł

w tym wydatki na zadania statutowe - 71,71 zł

§           4210   Zakup materiałów i wyposażenia - 71,71 zł

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnów Opolski www.bip.tarnowopolski.pl.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania zarządzenia.

                                                                                                                                                     Wójt Gminy
                                                                                                                                                /-/ Krzysztof Mutz

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.120.2019 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących.pdf

Wersja XML