Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 24.06.2019 r.

Wykaz głosowań

Sesja Rady Gminy Tarnów Opolski Nr IX/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.

 

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad (09:22)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Joanna Woszek, Waldemar Schreiber, Krzysztof Halupczok, Alfred Kobienia, Andrzej Klama, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Anna Gebauer, Waldemar Wilk, Jan Czech, Rafał Zmuda, Michał Wacławczyk, Ewa Szymik
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Szymon Dyga, Teodor Okos

Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji odbytej 29 kwietnia 2019 r (09:24)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Rafał Zmuda, Michał Wacławczyk, Andrzej Klama, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Ewa Szymik, Anna Gebauer, Rudolf Urban, Alfred Kobienia, Andrzej Mateja, Jan Czech
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Szymon Dyga, Teodor Okos

Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji odbytej 17 maja 2019 r. (09:25)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Krzysztof Halupczok, Jan Czech, Waldemar Wilk, Joanna Woszek, Andrzej Klama, Waldemar Schreiber, Andrzej Mateja, Alfred Kobienia, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Anna Gebauer, Rafał Zmuda, Ewa Szymik
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Szymon Dyga, Teodor Okos

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy  za rok 2018 wraz
z sprawozdaniem z wykonania budżetu (10:11)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Waldemar Wilk, Rafał Zmuda, Szymon Dyga, Waldemar Schreiber, Jan Czech, Joanna Woszek, Andrzej Klama, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Anna Gebauer, Alfred Kobienia
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Teodor Okos

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnów Opolski za rok 2018 (10:12)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Rafał Zmuda, Waldemar Wilk, Ewa Szymik, Szymon Dyga, Andrzej Klama, Jan Czech, Alfred Kobienia, Waldemar Schreiber, Rudolf Urban, Michał Wacławczyk, Anna Gebauer, Joanna Woszek, Andrzej Mateja, Krzysztof Halupczok
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Teodor Okos

Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tarnów Opolski wotum zaufania. (10:13)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Rafał Zmuda, Waldemar Schreiber, Jan Czech, Waldemar Wilk, Joanna Woszek, Andrzej Klama, Szymon Dyga, Andrzej Mateja, Alfred Kobienia, Anna Gebauer, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Teodor Okos

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; (10:32)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Joanna Woszek, Szymon Dyga, Ewa Szymik, Waldemar Schreiber, Alfred Kobienia, Waldemar Wilk, Anna Gebauer, Rafał Zmuda, Jan Czech, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Andrzej Klama
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Teodor Okos
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019; (11:06)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Ewa Szymik, Andrzej Klama, Joanna Woszek, Rudolf Urban, Michał Wacławczyk, Waldemar Wilk, Rafał Zmuda, Anna Gebauer, Alfred Kobienia, Andrzej Mateja, Szymon Dyga
PRZECIW(1):
Jan Czech
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Teodor Okos

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole
w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Opola (11:07)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Ewa Szymik, Waldemar Wilk, Rudolf Urban, Joanna Woszek, Rafał Zmuda, Andrzej Mateja, Waldemar Schreiber, Michał Wacławczyk, Andrzej Klama, Alfred Kobienia, Jan Czech, Anna Gebauer
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Teodor Okos

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tarnowie Opolskim (11:08)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Andrzej Klama, Szymon Dyga, Waldemar Schreiber, Rudolf Urban, Alfred Kobienia, Joanna Woszek, Andrzej Mateja, Jan Czech, Michał Wacławczyk, Waldemar Wilk, Anna Gebauer, Rafał Zmuda
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Teodor Okos

Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski oraz określenia granic ich obwodów; (11:09)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Szymon Dyga, Rudolf Urban, Joanna Woszek, Jan Czech, Andrzej Mateja, Waldemar Wilk, Anna Gebauer, Waldemar Schreiber, Michał Wacławczyk, Alfred Kobienia, Ewa Szymik
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Andrzej Klama – problemy techniczne, Teodor Okos - nieobecny

Ponowne głosowanie nad Uchwałą w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski oraz określenia granic ich obwodów (11:10)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Rafał Zmuda, Alfred Kobienia, Andrzej Klama, Ewa Szymik, Waldemar Wilk, Michał Wacławczyk, Joanna Woszek, Jan Czech, Szymon Dyga, Anna Gebauer, Andrzej Mateja, Rudolf Urban
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Teodor Okos

Uchwała w przedmiocie zmiany uchwały NR XLVII/369/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski (11:11)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Joanna Woszek, Szymon Dyga, Ewa Szymik, Alfred Kobienia, Rafał Zmuda, Rudolf Urban, Jan Czech, Waldemar Wilk, Michał Wacławczyk, Andrzej Klama, Anna Gebauer, Andrzej Mateja
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Teodor Okos

Głosowanie nad WNIOSKIEM Komisji Rolnictwa Nr 19/2019 (11:16)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Ewa Szymik, Alfred Kobienia, Szymon Dyga, Michał Wacławczyk, Anna Gebauer, Waldemar Wilk, Rudolf Urban, Joanna Woszek, Andrzej Klama, Jan Czech, Andrzej Mateja
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Teodor Okos, Rafał Zmuda

Głosowanie nad WNIOSKIEM Komisji Rolnictwa Nr 20/2019 (11:17)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Joanna Woszek, Andrzej Klama, Ewa Szymik, Rudolf Urban, Waldemar Schreiber, Szymon Dyga, Andrzej Mateja, Alfred Kobienia, Waldemar Wilk, Michał Wacławczyk, Krzysztof Halupczok, Jan Czech, Anna Gebauer
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Teodor Okos, Rafał Zmuda

Głosowanie nad WNIOSKIEM Komisji Rolnictwa Nr 21/2019 (11:19)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Joanna Woszek, Szymon Dyga, Krzysztof Halupczok, Andrzej Klama, Ewa Szymik, Michał Wacławczyk, Jan Czech, Waldemar Schreiber, Andrzej Mateja, Rudolf Urban, Waldemar Wilk, Anna Gebauer, Alfred Kobienia
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Teodor Okos, Rafał Zmuda

Głosowanie nad WNIOSKIEM Komisji Rolnictwa Nr 22/2019 (11:19)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Szymon Dyga, Andrzej Klama, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Michał Wacławczyk, Anna Gebauer, Jan Czech, Alfred Kobienia, Waldemar Schreiber
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Teodor Okos, Rafał Zmuda

Głosowanie nad WNIOSKIEM Komisji Społeczno-Gospodarczej Nr 13/2019 (11:21)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Waldemar Wilk, Waldemar Schreiber, Ewa Szymik, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Jan Czech, Krzysztof Halupczok, Andrzej Mateja, Szymon Dyga, Alfred Kobienia, Andrzej Klama, Rudolf Urban, Anna Gebauer
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Teodor Okos, Rafał Zmuda

Głosowanie nad WNIOSKIEM Komisji Społeczno-Gospodarczej Nr 15/2019 (11:22)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Joanna Woszek, Ewa Szymik, Szymon Dyga, Michał Wacławczyk, Waldemar Wilk, Anna Gebauer, Jan Czech, Waldemar Schreiber, Krzysztof Halupczok, Andrzej Mateja, Andrzej Klama, Rudolf Urban, Alfred Kobienia
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Teodor Okos, Rafał Zmuda

Wniosek radnego Krzysztofa Halupczoka (11:23)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Szymon Dyga, Ewa Szymik, Andrzej Klama, Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Rudolf Urban, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Jan Czech, Alfred Kobienia, Anna Gebauer
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Teodor Okos, Rafał Zmuda

Wniosek radnego Szymona Dygi (11:41)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Szymon Dyga, Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Waldemar Schreiber, Jan Czech, Alfred Kobienia, Waldemar Wilk, Rudolf Urban, Andrzej Klama, Anna Gebauer
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Teodor Okos, Rafał Zmuda

Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do Protokół nr IX-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji RG 24.06.19.pdf 

Wersja XML