Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr IX z dnia 24 czerwca 2019 r.

PDFUchwała.IX.73.2019 w przedmiocie zmiany uchwały NR XLVII.369.2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz.pdf

PDFUchwała.IX.72.2019.w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski oraz określenia granic ich obwodów.pdf

PDFUchwała.IX.71.2019. uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim.pdf

PDFUchwała.IX.70.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Opola.pdf

PDFUchwała.IX.69.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.pdf

PDFUchwała.IX.68.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała.IX.67.2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy.pdf

PDFUchwała.IX.66.2019 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnów Opolski za rok 2018.pdf

PDFUchwała.IX.65.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2018 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.pdf

Wersja XML