Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2011:Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego zrealizowania projektu-termin składania ofert 11.08.2011

 

 

Ogłoszenie
 
Gmina Tarnów Opolski w związku z planowanym przystąpieniem do konkursu na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych. 
 
Nabór jest ogłoszony w oparciu o art. 28a ustawy z 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), jak też w oparciu o zasady określone w „Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 1 stycznia 2011 roku. 
 
Wnioskodawcą i Liderem projektu partnerskiego będzie Gmina Tarnów Opolski. Pomiędzy partnerami zostanie zawarta umowa partnerska, (której wzór stanowi załącznik nr 1 do wytycznych „Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 1 stycznia 2011 roku).Umowa będzie określała zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych, realizację form wsparcia dla uczestników projektu.  
 
Celem partnerstwa będzie współpraca przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu przeciwdziałającemu wykluczeniu społecznemu i skutkującemu wzmocnieniem sektora ekonomii społecznej w gminie Tarnów Opolski oraz wspólna realizacja projektu na każdym jego etapie.
Proponowany zakres zadań dla Partnera:
1. Pomoc przy pisaniu wniosku o dofinansowanie projektu
2. Wspólne opracowanie scenariusza kampanii promocyjno-informacyjnej oraz pomoc w reklamie projektu
3. Pomoc w naborze i rekrutacji uczestników do projektu
4. Zorganizowanie i nadzorowanie działań w ramach projektu
 
 
Wymagania wobec partnera:
1. Posiadane udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
2. Posiadanie doświadczenie we współpracy z instytucjami działającymi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem
    społecznym w różnorodnym zakresie.
3. Posiadanie niezbędnych zasobów kadrowych, technicznych do wykonania zadań planowanych w projekcie. 
 
 
Przy wyborze Partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1. Zgodność proponowanych działań potencjalnego Partnera z celami partnerstwa – 20% (do 2 pkt).
2. Doświadczenie w realizacji działań o podobnym charakterze w stosunku do zadań przewidzianych w projekcie – 30% (do pkt).
3. Oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację projektu – 25% (do 2,5 pkt).
4.Proponowane wsparcia na etapie przygotowywania wniosku– 25% (do 2,5 pkt).
5. Złożenie zgłoszenia w formie, terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu – nie spełnienie tego kryterium skutkuje nie uwzględnieniem potencjalnego Partnera w niniejszym postępowaniu.
Punkty za poszczególne kryteria naboru zostaną zsumowane i podzielone przez ilość osób znajdujących się w komisji oceniającej. W wyniku oceny powstanie lista rankingowa. Partnerstwo zostanie nawiązane z jednym lub kilkoma podmiotami zajmującymi najwyższe pozycje w liście rankingowej.
 
 
Oferty składane przez potencjalnego Partnera powinny zawierać:
1. Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osoby do kontaktów w sprawie współpracy.
2. Przedstawienie własnej koncepcji realizacji projektu.
3. Propozycje podziału projektu na poszczególne zadania z podaniem szczegółowego budżetu dla danego zadania (przedstawienie wysokości kosztów ponoszonych w projekcie wraz z uzasadnieniem w odniesieniu do proponowanych do zrealizowania przez Partnera działań).
4. Opis zaangażowania Partnera w realizację projektu.
5. Informację na temat zasobów kadrowych, technicznych partnera, charakterystykę podmiotu oraz informacje na temat doświadczenia w zakresie realizacji przedsięwzięć aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
6. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych podmiotu składającego wniosek.
 
 
Wraz z ofertą należy przedłożyć:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności. (zgodnie z art. 45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości – Dz. U. 2002 r. Nr 76, poz. 694) 
3. Pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych ani wobec innych podmiotów.
4. Wykaz i cv osób, których udział jest planowany w realizacji projektu.
 
 
 

 

Termin składania ofert:
11 sierpnia 2011 roku do godziny 12:00. 
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL” 
Ofertę można złoży osobiście pod adresem: Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski sekretariat lub przesłać pocztą na adres jw. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Oferty zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert, a wyniki naboru zostaną upublicznione w dzienniku lokalnym oraz biuletynie informacji publicznej.
Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
1. Wyboru więcej niż jednego Partnera do wspólnej realizacji projektu
2. Negocjowania warunków realizacji zadań
3. Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny
4. Rozwiązaniu partnerstwa w przypadku nieotrzymania dofinansowania projektu składanego w ramach konkursu Poddziałania 7.2.2 PO KL ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w 2011 roku.
5. Zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnera
 
 
Procedura odwoławcza:
Podmioty, które nie zostaną wybrane do pełnienia funkcji partnera w projekcie, w ciągu 10 dni od daty upublicznienia informacji w biuletynie informacji publicznejmają możliwość wniesienia pisemnego odwołania od decyzji dotyczącej wyboru partnerów. W takiej sytuacji oferta zostaje skierowana do ponownego rozpatrzenia, z którego wyłączone będą osoby uprzednio dokonujące oceny. Odwołania rozpatrywane będą w terminie 7 dni i w tym też terminie przekazana zostanie informacja odwołującym się podmiotom o ich wyniku. Po dokonaniu ponownej oceny oferty zaktualizowana zostanie lista rankingowa. 
Dodatkowe informacje związane z naborem Partnera można uzyskać pod numerem 77/4640856. 
 
 
                                                                                                                                                        Wójt Gminy
                                                                                                                                                        Krzysztof Mutz

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:
Data wytworzenia: 21.07.2011

 

Wersja XML