Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XXXIX Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 27 listopada 2017 r.

PDFProjekt uchwały określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia uslug w zakresie odbierania odpadów.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Tarnów Op. z organizacjami pozarządowymi.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018r.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Kąty Opolskie.pdf

PDFProjekt uchwały zmieniajacej powierzenie obsługi BOOS.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

Wersja XML