Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2012: OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi dot.Programu opieki nad zwierzętami

 

 

OGŁOSZENIE
o przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi
dotyczące przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”
 
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, iż rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
          
Zapraszamy zatem organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania propozycji do w/w projektu.
 
- Rozpoczęcie konsultacji: 15 marca 2012 roku.
- Zakończenie : 25 marca 2012 roku.
- Termin składania uwag i opinii – do 25 marca 2012 roku.

Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej za pomocą formularza zamieszczonego poniżej. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych, przyjmowane będą pisemnie w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim (sekretariat), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@tarnowopolski.pl bądź listownie na adres tutejszego urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2012 r.
 
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.
 
 
 Wójta Gminy
Krzysztof Mutz

 


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Bahryj
Data wytworzenia: 2012-03-15
Wersja XML