Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 26.02.2019 r. o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Miedziana i Tarnów Opolski.

                                                          OGŁOSZENIE           

                  

                             Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza II  nieograniczony przetarg ustny na zbycie  nieruchomości  zabudowanych i niezabudowanych położonych w  miejscowości Miedziana i  Tarnów Opolski .                                                 

 I. Przedmiot przetargu:                                                

 1.Nieruchomości  przeznaczone do przetargu oznaczone są działkami:
nr 1348/6 obręb Tarnów Op zapisana w Kw 76162, oraz działka zabudowana nr 35 obręb Miedziana zapisana w Kw nr 76104 w Sądzie Rejonowym w Opolu.

 

II. Opis nieruchomości: nieruchomość  położona przy ul. Zielonej w Tarnowie Opolskim posiada dostęp do drogi publicznej, sieci wodociągowej, energetycznej i gazowej, natomiast działka zabudowana  budynkiem dwukondygnacyjnym o pow.użyt.159m2  położona w miejscowości  Miedziana przy ul. Wiejskiej posiada dostęp do drogi publicznej, sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

III. Cena wywoławcza  dla nieruchomości oznaczonej  numerem działki  wynosi:  

    1348/6 o pow.0.0752 ha         cena wywoławcza              50 000 zł
          35     o pow.0,0970 ha        cena wywoławcza              90 000 zł

     Podatek Vat  nalicza się od wylicytowanej ceny  w przetargu za nieruchomość

 

IV. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1%ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

 V. W planie zagospodarowania przestrzennego  wsi Tarnów Opolski  nieruchomości  przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ,  w miejscowości Miedziana pod zabudowę usługowo-mieszkaniową.

    

VI. Nieruchomości  stanowiące  przedmiot przetargu są bez obciążeń, ograniczeń i zobowiązań.
Przetarg I na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbył się 21.11.2018 r.- brak oferentów

 

VII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości : 10 %  ceny wywoławczej   wpłata do dnia 03.04.2019 r. w kasie urzędu  gminy lub na konto : BS I Oddz.Tarnów Op – Nr  29 8884 0004 2003 0032 4555 0008
data wniesienie wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Tarnów Opolski

   1.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie  na poczet  ceny  sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się  osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.

   2.Wadium zwraca się po zakończonym  przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

   3.Przetarg odbędzie się dnia 8 kwietnia  2019 r. o godz.10 w budynku Urzędu Gminy pok.3 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6  

   4.Przystepujący do przetargu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i że  warunki te przyjmują bez zastrzeżeń /druk do pobrania w pok.3
Termin do złożenia oświadczenia upływa z dniem 03.04.2019 r.    

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2018 r. poz.2204 ze zm./ upłynął w dniu 14.10.2018 r.

    1.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

       Ogłoszenie o przetargu zostanie ogłoszone na stronie BIP Tarnów Op, na stronie internetowej:otoprzetargi.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

      Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w pok.3 w Urzędzie Gminy tel: 77/4640864

 

                                                                                               Wójt Gminy Tarnów Opolski

                                                                                            Krzysztof  Mutz

 

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 26.02.2019 r. o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Miedziana i Tarnów Opolski.pdf

Wersja XML