Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 25 listopada 2019 r

O G Ł O S Z E N I E

w dniu 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9:00
w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim  ul. Dworcowa 4
odbędzie się sesja Rady Gminy  Tarnów Opolski

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XIII sesji Rady Gminy.
 2. Sprawy regulaminowe:

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- przedstawienie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z  sesji odbytej w dniu 28 października 2019 r.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między  sesjami.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 4. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji.
 5. Podejmowanie uchwał:
 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019;
 3. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
  w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku;
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole
   w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski
  w żłobkach na terenie Miasta Opola w 2020 roku;
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu
  w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych;
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
  w miejscowości Nakło.

8. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.

                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                  /-/ dr Rudolf Urban

 

U W A G A !!!

Obrady sesji Rady Gminy Tarnów Opolski są transmitowane online na stronie internetowej www.bip.tarnowopolski.pl. Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku. Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.

Wersja XML