Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 05.02.2019, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładu produkcyjno-usługowego Brökelmann Polska Sp z.o.o.

Tarnów Opolski, 05.02.2019 r.

ZPŚ.6220.10.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

              Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) w związku z art. 74 ust. 3 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

strony postępowania o

wydaniu w dniu 4 lutego 2019 r., po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza Pajączkowskiego działającego jako pełnomocnik Brӧkelmann Polska Sp. z o.o., ul. Głogowska 41, 45-315 Opole decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcyjno – usługowego Brӧkelmann Polska Sp. z o.o.”.

Na powyższą decyzję, na podstawie art. 127 §2 i art. 129 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, 45-052 Opole, ul. Oleska 19a, za moim pośrednictwem w terminie 28 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Z treścią wydanej decyzji Strony mogą się zapoznać w Referacie Zamówień Publicznych i Promocji Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 4, 46-050 Tarnów Opolski.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Publiczne udostępnienie niniejszego obwieszczenia następuje z dniem 5 lutego 2019 r.

 

Zamieszczono:

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim

2. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.tarnowopolski.pl

3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Kąty Opolskie

4. a/a

 

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 05.02.2019, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładu produkcyjno-usługowego Brökelmann Polska Sp z.o.o..pdf

Wersja XML