Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 15.11.2019, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1750 O na odcinku Tarnów Opolski- Nakło w zakresie budowy drogi rowerowej”

Tarnów Opolski, dn. 15.11.2019 r.

ZPŚ.6220.07.2019

 

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

                 Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 2096 ze zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania,

 

że na wniosek z dnia 08.11.2019 r.  Pana Kazimierza Kurowskiego reprezentującego firmę Pracownia Projektowa „PROKOM”, ul. Ozimska 8 Ip., 45-057 Opole, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1750 O na odcinku Tarnów Opolski- Nakło w zakresie budowy drogi rowerowej” obejmującej budowę drogi pieszo- rowerowej w ciągu ul. Nakielskiej- od ulicy Ks. Klimasa w Tarnowie Opolskim, do ul. Strzeleckiej  (DK 94) w miejscowości Nakło, gm. Tarnów Opolski.

Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 K.p.a strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Ponadto informuję, że w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia strony  mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, uzyskać wyjaśnienie  w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim przy ul. Dworcowej 4, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,  o których mowa w §3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu i organem właściwych w sprawach ocen wodnoprawnych.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.

Zgodnie z art. 35 § 5 K.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnów Opolski;
  2. Tablica ogłoszeń sołectwa Nakło i Tarnów Opolski;
  3. Strona internetowa Urzędu Gminy Tarnów Opolski, Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.tarnowopolski.pl

 

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 15.11.2019, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Tarnów Opolski i Nakło.pdf

Wersja XML