Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Projekt

UCHWAŁA Nr XIII/.../2019

RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 25 listopada 2019 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 

Na podstawie art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1.
Zmienia się uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
§ 2.
1. Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2030 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć na lata 2019-2022 stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Objaśnienia do Uchwały Nr XIII/ /2019
Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy FinansowejW wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 ( załącznik nr 1) dokonano następujących zmian:

W 2019 roku

1. Zwiększono planowane dochody ogółem (kol. 1) o kwotę 670 358,59 zł, w tym dochody bieżące (kol. 1.1) kwota 670 358,59 zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5) zwiększono o kwotę 670 358,59 zł,


2. Zwiększono planowane wydatki ogółem (kol. 2) o kwotę 670 358,59 zł, w tym wydatki bieżące (kol. 2.1) zwiększono o kwotę 670 358,59 zł.


3. W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zwiększono na wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 11.1) o kwotę 168 431,00 zł

W 2020 roku

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zwiększono wartość wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (kol. 11.3) o kwotę 50 000,00 zł,

W 2021 roku

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zwiększono wartość wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (kol. 11.3) o kwotę 50 000,00 zł,

W 2022 roku

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zwiększono wartość wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (kol. 11.3) o kwotę 50 000,00 zł,


W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadzona zmiany w harmonogramie zadania „Ubezpieczenie minia Gminy Tranów Opolski”

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

 

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

PDFZałącznik nr 1 wpf.pdf

 

Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć do Wieloletnie Prognozy Finansowej

PDFZałącznik nr 2 wpf.pdf

 

Wersja XML