Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf

Uchwała Nr XIII/     /2019
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1170 ze zm.)  Rada Gminy Tarnów Opolski  uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wynoszą:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie

165,00

b) powyżej 5,5 ton  do 9 ton włącznie

308,00

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

418,00

2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita w tonach

Osie jezdne

z zawieszeniem

pneumatycznym lub

uznanym za

równoważne

Inne

systemy

zawieszenia

osi  jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

DWIE OSIE

12

13

422,00

595,00

13

14

422,00

595,00

14

15

422,00

595,00

15

 

595,00

1348,00

TRZY OSIE

12

17

546,00

708,00

17

19

546,00

708,00

19

21

546,00

708,00

21

23

1091,00

1696,00

23

25

1091,00

1696,00

25

 

1091,00

1696,00

CZTERY  OSIE I WIĘCEJ

12

25

708,00

718,00

25

27

718,00

1121,00

27

29

1121,00

1780,00

29

31

1780,00

2639,00

31

 

1780,00

2639,00

3) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton:

Stawka podatku

660,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Osie jezdne z zawieszeniem

pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

DWIE OSIE

12

18

603,00

989,00

 18

25

603,00

989,00

25

31

603,00

989,00

31

 

1520,00

2085,00

TRZY OSIE

12

40

134100

1854,00

40

 

1854,00

2742,00

4) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wynoszą:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton:

Stawka podatku

220,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita zespołów pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy

(w tonach)

Osie jezdne z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

JEDNA OŚ

12

18

344,00

604,00

18

25

344,00

604,00

25

 

344,00

604,00

DWIE OSIE

12

28

227,00

333,00

28

33

660,00

915,00

33

38

915,00

1389,00

38

 

1236,00

1829,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12

 38

728,00

1014,00

38

 

1014,00

1378,00

5) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

Ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatku

Mniej niż 22 miejsca

495,00

Równa lub większa niż 22 miejsca

880,00

 

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2019 r. traci  moc uchwała  Nr XXXIX/293/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych  stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2017 r. poz. 2915).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

                                                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

 

 

UZASADNIENIE

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych wzrosła o 10% w stosunku do roku 2019.

Wersja XML