Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE z dnia 08.01.2013: w sprawie rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości w Walidrogach

 

 
Tarnów Op 07 stycznia 2013 r.
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Wójta Gminy Tarnów Opolski
 
zaprasza do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem /sanitariaty/ w Walidrogach - działka Nr 705/155 o pow. 0.0924 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr 76105 w Sądzie Rejonowym w Opolu.
 
Budynek wolnostojący,parterowy,niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym  o powierzchni użytkowej ogółem 51,6m2
Na działce znajduje się budynek garażu o pow. 17,50 m2.

Przedmiotowa nieruchomość jest położona w sąsiedztwie parkingu zlokalizowanego przy trasie międzynarodowej E-40. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Walidrogi oznaczona jest symbolem UP/MW - z przeznaczeniem  pod usługi publiczne i zabudowę mieszkaniową .
        
Na zbycie przedmiotowej nieruchomości zostały przeprowadzone przetargi: 02.04.2012r., 14.06.2012 r., 03.09.2012 r. które nie wyłoniły nabywcy.

Pisemne zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim pok. Nr 6 do dnia
11 lutego 2013 roku do godz. 15.30.


Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej:
„ Oferta na nieruchomość w Walidrogach „ O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy w Tarnowie Op.
        
Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 15 luty  2013 r.
o godz. 1000
w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6.pok.2
        
W rokowaniach biorą udział osoby, które w terminie złożyły pisemne zgłoszenia oraz wpłaciły zaliczkę.
 
Cena wywoławcza do rokowań: 80 000 zł.
/ słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych /
 
Zgłoszenia zawierające cenę niższą niż cena wywoławcza zostaną odrzucone.
                                                                                                                                 
Do ceny uzyskanej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT, jeżeli obowiązujące w dacie sprzedaży nieruchomości przepisy będą nakładały taki obowiązek.
                 
Zaliczkę w kwocie 10% ceny wywoławczej do rokowań wpłacić należy najpóźniej do dnia 10 lutego 2013 r.  na konto bankowe Urzędu Gminy w Tarnowie Op nr 31 1090 2242 0000 0005 7801 5303  tj. w kwocie:
8 000 zł. / słownie: osiem tysięcy zł. /. 
         
Za termin wniesienia zaliczki uważa się dzień wpływu zaliczki na wskazane konto.   
                                                                                                                              
Osobom, które nie wygrały rokowań zaliczka zostanie zwrócona po zakończeniu rokowań w terminie  3 dni.

Zaliczka wpłacona przez osobę, która wygra rokowania zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i w terminie do zawarcia umowy, Wójt Gminy Tarnów Op może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
 
Zgłoszenie winno zawierać:
 
1. Imię i Nazwisko – Nazwę, adres oferenta.
2. Datę sporządzenia zgłoszenia.
3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań
     i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
4. Cenę proponowaną za opisaną nieruchomość w PLN i sposób jej
     zapłaty, w przypadku spłaty w ratach należy podać wielkość i terminy
     spłaty rat.
5. Zgłoszenie musi być podpisane przez oferenta.
6. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub
     dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.


W przypadku firm osoby biorące udział w rokowaniach winny posiadać uprawnienia do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy
i przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji,
a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.        
 
Informacje dotyczące warunków rokowań można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Tarnów Op - Dworcowa 6 pok. nr 3 tel. 77 4640864.
 
 

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2013-01-07
 
 
 
Wersja XML