Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE 2013: w sprawie opracowywania projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski

 

OGŁOSZENIE
 
o przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi
dotyczących opracowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski.
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, iż trwają prace nad regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski.
         
Zapraszamy zatem organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania propozycji do w/w projektu.
- Rozpoczęcie konsultacji: 11 stycznia 2013 roku.
- Zakończenie : 21 stycznia 2013 roku.
- Termin składania uwag i opinii – do 21 stycznia 2013 roku.
 
Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej za pomocą formularza zamieszczonego poniżej. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych, przyjmowane będą pisemnie w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim (sekretariat), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@tarnowopolski.pl bądź listownie na adres tutejszego urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2013r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.”                                                                                                 Wójta Gminy
                                                                                                 Krzysztof MutzPDFZarządzenie Nr OR 0050.183.2013 z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie opracowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.pdf

DOCregulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnów Opolski.doc

DOCanieta do konsultacji z organizacjami pozarządowymi-1.doc

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bahryj Małgorzata
Data wytworzenia: 2013-01-11 


Brak opisu obrazka

 

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bahryj Małgorzata
Data wytworzenia: 2013-01-21

 

 

 

 
 
 
Wersja XML