Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych 2013r

Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2013r.  
I. Informacje ogólne:
1.   Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Tarnów Opolski zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2012.
Uwaga: Reprezentacja oznacza członkostwo we władzach organizacji pozarządowej/ podmiotu i musi być zgodna z zapisami statutu lub z innym dokumentem.
 
2.  Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w roku 2013.
3.   Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
4.      Zgłoszenia są ważne do dnia 13.02.2013 roku.
 
 
II. Wymagania stawiane kandydatom:
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1)     są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2)     nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
3)     nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
4)     przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą biorącym udział w konkursie oraz nie byli członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy;
5)     Reprezentują organizację pozarządową lub podmiot (są we władzach organizacji), zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami.
 
III. Zadania komisji konkursowej:
1.      Z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego komisja ocenia zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, w tym m.in.:
a)     możliwość realizacji zadania publicznego;
b)     przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c)     proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
d)     w przypadku wsparcia, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
e)     uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f)       uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
2.      Wypełnienie karty oceny merytorycznej, wraz z wpisaniem liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji, proponowaną wysokość dotacji.
3.      Rekomendowanie zaopiniowanych ofert do wyboru przez Wójta Gminy Tarnów Opolski lub osobie przez niego upoważnionej.
 
IV. Wybór kandydatów z bazy do prac w komisji konkursowej
1.      Pracownik Urzędu Gminy odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi przedstawi Wójtowi Gminy kandydatów na członków komisji po upływie terminu składania ofert.
 
2.      Wójt Gminy Tarnów Opolski wskaże osoby z bazy do udziału w pracach komisji konkursowej po uzgodnieniu z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniach komisji konkursowej w konkretnych terminach.
 
V. Miejsce złożenia dokumentów :
Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata) wraz z załącznikiem/ami należy składać w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.
Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób:
„Zgłoszenie kandydatury do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2013r.
 
VI. Termin składania dokumentów – 13.02.2013 r.
 
VII. Uwagi końcowe:
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu składania zgłoszeń
DOCMFormularz zgloszeniowy..docm (17,80KB)


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Janusz Borowiak
Data wytworzenia: 2013-02-06