Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE z dnia 11.04.2013: o II przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim i Walidrogach

 
                                                          O G Ł O S Z E N I E           
                    o p r z e t a r g u   u s t n y m    n i e o g r a n i c z o n y m
                             Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza II nieograniczony              
                przetarg ustny na zbycie nieruchomości  w Tarnowie Op i Walidrogach .
         
1.Nieruchomości przeznaczone do przetargu oznaczone są działkami o numerach:
   1341/6, 1342/6, 1348/6, 1349/6, 1351/6, 1353/6 obręb Tarnów Op ul.Zielona i dz.nr 850
   851 przy ul.Różanej obręb Tarnów Op oraz dz.nr 248/155,249/155 niezabudowana obręb
   Walidrogi. 
2.Dla nieruchomości tych Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
   prowadzi Kw.Nr   76162, 77904
3.Cena wywoławcza dla nieruchomości oznaczonych numerami działek wynosi:
    1341/6 o pow.0.0799 ha   cena wywoławcza                   50 337 zł   Tarnów Op
    1342/6 o pow.0.0737 ha   cena wywoławcza                   46 431 zł    ul.Zielona
    1348/6 o pow.0.0752 ha   cena wywoławcza                   47 376 zł
    1349/6 o pow.0.0772 ha   cena wywoławcza                   48 600 zł
    1351/6 o pow.0.1113 ha   cena wywoławcza                   70 119 zł
    850      o pow.0.0760 ha   cena wywoławcza                   58 500 zł     ul.Różana
    851      o pow.0.0760 ha  cena wywoławcza                   58 500 zł
    248/155 o pow.0.0090 ha cena wywoławcza                     5 400 zł    Walidrogi   
    249/155 o pow.0,6570 ha cena wywoławcza                 369 900 zł
   Podatek  Vat nalicza się od wylicytowanej ceny  w przetargu za nieruchomość
 
4. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Op  nieruchomości przeznaczone
    są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub wielorodzinną , oraz pod usługi
    publiczne ,komercyjne i urządzenia transportu samochodowego w Walidrogach.
5.Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone , nie ma przeszkód
  w rozporządzaniu nimi, brak zobowiązań wobec tych nieruchomości.
6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium
   w wysokości : 10 % ceny wywoławczej , wpłata w kasie urzędu gminy                                                     
   do dnia 06.05.2013 r. do godz.14 lub na konto : WBK Bank  
   Zachodni I Oddz.Tarnów Op – Nr 31109022420000000578015303
7.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie
   na poczet ceny sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
   osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.
8.Wadium podlega zwrotowi na wskazane konto w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania
    przetargu
9.Przetarg odbędzie się dnia 14 maja  2013 r. o godz.12  w budynku Urzędu
   Gminy pok.3 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6
10.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów
     z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108 w sprawie sposobu i trybu
     przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
11.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyń.
     dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można
     uzyskać w pok.3 w Urzędzie Gminy tel:077/4640864
     Ogłoszenie od dnia 04.04-03.05.2013                                                                                                      Wójt Gminy
                                                                                                             /-/
                                                                                                   Krzysztof Mutz

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2013-04-11
Wersja XML