Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XIII/101/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Uchwała Nr XIII/101/2019
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach  wsparcia i mieszkaniach chronionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz na podstawie art. 97 ust. 1a i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1507 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

§ 2. Dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustala się następującą miesięczną odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych:

Dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie wyrażony w % w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej

Wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia lub mieszkaniach chronionych wyrażona w % w odniesieniu do miesięcznego kosztu pobytu w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym

Poniżej i 100 % włącznie

Bezpłatnie

Powyżej 100% do 150 % włącznie

10

Powyżej 150% do 200 % włącznie

20

Powyżej 200% do 250 % włącznie

30

Powyżej 250% do 300 % włącznie

40

Powyżej 300% do 350 % włącznie

50

Powyżej 350% do 400 % włącznie

60

Powyżej 400% do 450 % włącznie

70

Powyżej 450%

80

§ 3. Dla osób bezdomnych, przebywających w schronisku dla osób bezdomnych albo w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, ustala się następującą miesięczna odpłatność  za pobyt:

Dochód osoby bezdomnej lub dochód na osobę w rodzinie wyrażony w %
w stosunku do dochodu określonego
w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Wysokość miesięcznej odpłatności osoby bezdomnej wyrażona w % w odniesieniu do miesięcznego kosztu pobytu w schronisku

Wysokość miesięcznej odpłatności osoby bezdomnej wyrażona w % w odniesieniu do miesięcznego kosztu pobytu w schronisku z usługami opiekuńczymi

Poniżej 0%  do 100% włącznie

30

40

Powyżej 100% do 150 % włącznie

40

50

Powyżej 150% do 200% włącznie

50

60

Powyżej 200% do 250 % włącznie

60

70

Powyżej 250% do 300% włącznie

70

80

Powyżej 300% do 350% włącznie

80

90

Powyżej 350% do 400% włącznie

90

100

Powyżej 450%

100

100

§ 4. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy faktycznego pobytu w ośrodku wsparcia, mieszkaniu chronionym, schronisku dla bezdomnych lub schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W przypadku, gdy pobyt nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza się proporcjonalnie do ilości dni pobytu, tj. dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni pobytu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

dr Rudolf Urban

 

Uchwała do pobrania w pliku PDF: PDFUchwała.XIII.101.2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.pdf

Uchwała została uchylona Uchwałą Nr XXXVII/289/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Wersja XML