Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała.XIII.103.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie

Uchwała Nr XIII/103/2019
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Opola w 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), w związku z  art. 60a  ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Opole w 2020 roku.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na realizację porozumienia zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Tarnów Opolski w wysokości 400,00zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe w Gminie Tarnów Opolski i objęte opieką w żłobkach na terenie Miasta Opola.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów Opolski do zawarcia porozumienia, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Rudolf Urban

 

PDFUchwała.XIII.103.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie.pdf

Wersja XML