Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

w dniu 20 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 9:00
w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim  ul. Dworcowa 4

odbędzie się sesja Rady Gminy  Tarnów Opolski

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XIV sesji Rady Gminy.
 2. Sprawy regulaminowe:
  - stwierdzenie prawomocności obrad,
  - przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  sesji odbytej w dniu 25 listopada 2019 r.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między  sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
 6. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji;
 7. Uchwalenie budżetu gminy na 2020 rok:
  1)  przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Rady Gminy;
  2)  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
  3)  odczytanie opinii i wniosków Komisji stałych Rady Gminy;
  4)  wystąpienie Wójta Gminy i przedstawienie jego stanowiska na temat opinii i wniosków poszczególnych Komisji;
  5)  debata nad projektem budżetu;
  6)  podsumowanie debaty przez Przewodniczącego Rady Gminy;
  7)  głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
  8)  głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok.

      8. Podejmowanie uchwał:
          1)  Projekt uchwały w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków;
         2)  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w 2020 r.;
          3)  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
        4)  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z  potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 9.  Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Tarnów Opolski.
10. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy.
11. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ dr Rudolf Urban

 

U W A G A !!!

Obrady sesji Rady Gminy Tarnów Opolski są transmitowane online na stronie internetowej www.bip.tarnowopolski.pl. Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku. Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.

 

Wersja XML