Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

                                                                                                                                    - projekt-
UCHWAŁA Nr XIV/   /2019
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
z dnia 20 grudnia 2019 r.

 

   w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity.:  Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

   § 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Tarnów Opolski w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczących:

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym;
 2. umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
 4. zajęcie pasa drogowego na wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

   § 2.1  Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa  w § 1 pkt 1 i pkt 4 ustala się następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia:
       1)  za zajęcie pasa drogowego do 20 % szerokości w wysokości – 3,00 zł;
       2)  przy zajęciu jezdni od 20% do 50% szerokości w wysokości – 5,00 zł;
       3)  przy zajęciu jezdni powyższej 50% szerokości w wysokości – 8,00 zł;
       4)  przy zajęciu chodników, poboczy – 3,00 zł;

         2. W przypadku zajęcia pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót związanych z budową urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę  w wysokości 0,20 zł. za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego za każdy dzień zajęcia.          
       3. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż  24 godziny.

§3.1 Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w §1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

 1. poza obszarem zabudowanym -  12,00 zł.
 2. w obszarze zabudowanym    -  20,00 zł. 
 3. na drogowym obiekcie inżynierskim – 50,00 zł. 
 4. przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej stawka wynosi 0,01 zł. 
 5. w przypadku urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawka wynosi – 20,00 zł. 

§ 4. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu , o którym mowa w §1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat:

 1. za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego:
  1. poza terenem zabudowanym  - 0,50 zł. 
  2. w terenie zabudowanym         - 0,50 zł. 
 2. za 1m2 powierzchni reklamy       - 1,00 zł. 

§ 5. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy Tarnów Opolski 

w      sprawie     ustalenia      wysokości     stawek     opłat     za     zajęcie     pasa     drogowego Nr XVIII/109/04 z dnia 31 maja 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2004  Nr 42 poz. 1223) oraz Uchwała Rady Gminy Tarnów Opolski w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego  z dnia 28 listopada  2005 r. w  nr XXXII/193/05  Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005 Nr 2 poz. 34).

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

                                                                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

 

Uzasadnienie Zgodnie z zapisem wynikającym z art. 40 ust 8 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Z 2018r. poz.2068)organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały ustala dla dróg, których zarządcą jest wójt, burmistrz, prezydent, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

Aktualne stawki za zajęcie pasa drogowego określa Uchwała Rady Gminy Tarnów Opolski   Nr XVIII/109/04 z dnia 31 maja 2004 r., oraz Uchwała rady Gminy Tarnów Opolski Nr XXXII/193/05 z dnia 28 listopada 2005 r., w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogowym dróg publicznych. Zmiana stawki zwiększy wpływy do budżetu gminy.

Jednocześnie należało dostosować uchwałę do wymogów Ustawy z dnia 7 maja 2010 r . o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2062 ze zm.) ze względu na obniżenie stawek i wspieraniem rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych celem budowy szybkich sieci szerokopasmowych.

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.pdf

Wersja XML