Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Projekt

Uchwała Nr XIV/          /2019
RADY  GMINY   TARNÓW  OPOLSKI

z dnia 20 grudnia 2019r.

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852) - Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§1.

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§3.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Projekt

                                    Załącznik do Uchwały XIV/      /2019
                                              Rady Gminy Tarnów Opolski

                                              z dnia 20 grudnia 2019r.

 

Gminny     Program     Przeciwdziałania     Narkomanii

 

 1. Szczegółowy harmonogram działań.
 2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
 3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;

 

 1. Środki finansowe potrzebne do realizacji zadania       - 2.000,00 zł.
 2. Termin realizacji zadania                           - na bieżąco w ciągu roku.
 3. Realizatorzy zadania:

 

 

 1. Sposób realizacji zadania:
 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów,
  a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
  w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych
  i socjoterapeutycznych;

 

 1. Środki finansowe potrzebne do realizacji zadania      -  2.000,00 zł.
 2. Termin realizacji zadania                           - na bieżąco w ciągu roku.
 3. Realizatorzy zadania:

 

 1. Sposób realizacji zadania:

 

 1. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;
 2. Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

 

      1.Środki finansowe potrzebne do realizacji zadania       - 1.000,00 zł.
      2.Termin realizacji zadania                           - na bieżąco w ciągu roku.
      3. Realizatorzy zadania:

 1. Sposób realizacji zadania:

 

 1. Źródła finansowania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Środki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będą pozyskiwane z następujących źródeł:

              

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.pdf

Wersja XML