Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe z dnia 02.12.2019 r. - oferty cenowe na odbiór, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Tarnów Opolski

                                    Tarnów Opolski, 02.12.2019 r.    
                                                                                                                                                    

ZAPYTANIE OFERTOWE
(w celu rozeznania rynku)

 

Wójt Gminy Tarnów Opolski zaprasza do składania ofert cenowych na odbiór, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Tarnów Opolski, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia. 

1. Zamawiający 

Gmina Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
NIP: 9910462831

2. Przedmiot zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Tarnów Opolski. .Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone  na  podstawie  at.  4  pkt  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

 

Zamawiający  wskaże  miejsce  na  terenie  gminy Tarnów Opolski,  do  którego  rolnicy zobowiązani będą dostarczyć odpady we własnym zakresie.

 

Szacunkowa masa wyrobów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia została ustalona na podstawie złożonych przez zainteresowanych producentów rolnych wniosków i  wynosi:

Razem szacunkowo: 42,18 Mg 


2.2. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

3.1. spisać z każdą osobą dostarczającą odpady protokół odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:

 1. imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostarcza odpady;
 2. adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań typu Big Bag;
 3. datę odbioru;
 4. wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na:
 1. podpis właściciela/ użytkownika;
 2. podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji;
 3. pieczęć firmową wykonawcy;

 

3.2. do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 701 tj.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2019 poz.819),

3.3 wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa, do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu :

3.4. Wykonawca wykona co najmniej 10 zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie, czytelnych dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania.

3.5. po wykonaniu zadania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie zawierające: adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady, wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag.

3.6. po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

3.7. wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

3.8. rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi rodzaju odpadów zgodnie z ofertą cenową – wg tabeli dla poszczególnych frakcji odpadów po cenach jednostkowych brutto.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

5. Termin realizacji zamówienia

Termin  odebrania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej musi być dogodny dla zamawiającego jednak nie dłuższy jak do dnia 30.09.2020 r. Informacje o ustalonym terminie wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie harmonogramu.

 

6. Kryterium oceny ofert

Kryterium oceny ofert – cena 100%. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.

 

7. Inne istotne warunki zamówienia

 

8. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Tarnów Opolski,”.

 

9. Termin złożenia oferty.

9.1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zp@tarnowopolski.pl, faksem na nr 77 46 44 282, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, (sekretariat) do dnia 10 grudnia 2019 r. do godz. 15.00.

9.2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9.3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

9.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

W załączeniu klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z pozyskiwaniem danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

z up. Wójta Gminy
SEKRETARZ GMINY

Czesław Bargiel

DOCZapytanie ofertowe usuwanie folii rolniczej i innych odpadów.doc

 

Załączniki:

- Formularz ofertowy
DOCFormularz ofertowy.doc

- Klauzura informacyjna RODO
DOCXKlauzula informacyjna do Klientów Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim.docx

 

 

 

Wersja XML