Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wpis do rejestru działalnośći regulowanej

I. Podstawa prawna.

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,


II. Wymagane dokumenty

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

III. Sposób załatwienia sprawy:

IV. Tryb odwoławczy:

V. Opłaty

VI. Termin załatwienia

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

 1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
 2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

 

VIII. Sprawę prowadzi:

Referat Zamówień Publicznych i Promocji
stanowisko ds. gospodarki odpadami
Małgorzata Bahryj tel. 77 46 44 879
e-mail: odpady@tarnowopolski.pl

 

IX. Załączniki do pobrania:

 

 

Wersja XML