Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wniosek o wykreślenie z rejestru

I. Podstawa prawna.


II. Wymagane dokumenty

Wykreślenie z Rejestru Działalności Regulowanej jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku złożenia wniosku o wykreślenie z Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

  1. Wypełniony formularz wniosku o wykreślenie.
  2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty w przypadku wydania zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru.
  3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

III. Sposób załatwienia sprawy:

W terminie 7 dni od złożenia wniosku, dokonywane jest wykreślenie wpisu przedsiębiorcy z rejestru działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

IV. Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

V. Opłaty

1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru: 17 PLN.

2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

3. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

VI. Termin załatwienia

 

VII. Uwagi dodatkowe

1. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

2. W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.


VIII. Sprawę prowadzi:

Referat Zamówień Publicznych i Promocji
stanowisko ds. gospodarki odpadami
Małgorzata Bahryj tel. 77 46 44 879
e-mail: odpady@tarnowopolski.pl

 

IX. Załącznik do pobrania:

 

Wersja XML