Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE z dnia 15.06.2013: Rokowania dotyczące sprzedaży nieruchomości w m. Walidrogi

Tarnów Op -15 czerwca  2013 r.
 
 
 
Wójta Gminy Tarnów Opolski
 
Zaprasza zainteresowanych do składania pisemnych zgłoszeń do udziału w rokowaniach dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowych w miejscowości Walidrogi i Tarnów Opolski.
 
 
1.Lokalizacja: Tarnów Op ul. Zielona i Różana, Walidrogi ul. Opolska
2.Oznaczenie nieruchomości: dz nr 248/155, 249/155 obręb Walidrogi ul. Opolska
   działki nr 1341/6 o pow.,1342/6,1348/6,1349/6 Tarnów Op ul. Zielona
   działki nr 850 i 851 Tarnów op ul. Różana
 
3.Opis nieruchomości: nieruchomości niezabudowane posiadające dostęp do    
   drogi publicznej, uzbrojenie: wodociąg, energia elektryczna, kanalizacja i gaz.
 
4.Obciążenia nieruchomości : brak
 
5.Przeznaczenie nieruchomości: teren w Tarnowie Op pod zabudowę 
   mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną, w Walidrogach pod usługi
   publiczne, komercyjne i urządzenia transportu samochodowego.
 
6. Nieruchomości przeznaczone do rokowań :                                                                                                                                            
   działka nr 248/155 o pow.0.0090 ha cena wywoławcza                 3 230,28 zł
   działka nr 249/155 o pow.0.6570 ha cena wywoławcza             235 810,44
   działka nr 1341/6 o pow.0.0799 ha cena wywoławcza                 48 870,00
   działka nr 1342/6 o pow.0.0737 ha cena wywoławcza                 45 078,30
   działka nr 1348/6 o pow.0.0752 ha cena wywoławcza                 45 995,40
   działka nr 1349/6 o pow.0.0772 ha cena wywoławcza                 47 218,50
   działka nr 850 o pow.0.0760 ha      cena wywoławcza                 55 075,50
   działka nr 851 o pow.0.0760 ha      cena wywoławcza                 55 075,50
 
   do uzyskanej ceny w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki 
   obowiązującej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 
7.Termin i miejsce składania ofert: zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy 
   składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania” do dnia 15.07.2013 r.
   /włącznie/ w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim przy ul. Dworcowej  
   6 pok.6 /sekretariat/
8.Zgłoszenie winno zawierać:
   - imię i nazwisko, adres lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym
     jest osoba prawna lub inny podmiot
   - datę sporządzenia zgłoszenia
   - oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje
     te warunki bez zastrzeżeń
   - kopię dowodu wpłaty zaliczki
 
 
 
9.Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań: otwarcie rokowań
i
zakwalifikowanie do ustnej części odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  
   Tarnów Opolski przy ul. Dworcowej 6 pok.2 w dniu 18 lipca 2013 r. o godz 10
   w obecności zgłaszających udział w rokowaniach.
   Komisja przeprowadzi ustną część rokowań w zakresie wszystkich  
   warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji  
   uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału 
   w części ustnej rokowań.
 
10.Wysokość i termin wniesienia zaliczki 10% ceny wywoławczej winna być wpłacona w pieniądzu na konto
     Urzędu Gminy Tarnów Opolski-Bank Spółdzielczy – nr 29-8884-0004-2003-0032-4555-0008 do dnia 15 lipca 2013 r. włącznie.
 
Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika ,który  wygra rokowania zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona na wskazany rachunek przez uczestnika przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia rokowań.
 
11.Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy , a wypłacona zaliczka nie podlega zwrotowi
Na zbycie przedmiotowych nieruchomości zostały przeprowadzone przetargi w dniach: 04.03.2013 r., 14.05.2013 które nie wyłoniły nabywcy.
 
12.Warunki dodatkowe: uczestnicy rokowań winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty zaliczki, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis KRS, NIP oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości.   
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej; BIP Tarnów Opolski –ogłoszenia lub telefonicznie nr.tel 774640864                                                                              

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2013-06-15
Wersja XML