Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr OR.0050.142.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących

Zarządzenie Nr OR 0050.142.2019
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 20 grudnia 2019 roku
 

w sprawie zmian w  planie wydatków i dochodów bieżących

 

Na podstawie art. 257, pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o  finansach  publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę                                                                352 967,00 zł

Dział        855       Rodzina                                                                                                              352 967,00 zł

Rozdział  85501   Świadczenie wychowawcze                                                                 352 967,00 zł

§               2060     Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

                              bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom

                              (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),

                              związane z realizacją świadczenia wychowawczego

                              stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                       352 967,00 zł           

 

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę                                                                    352 967,00 zł 

Dział       855       Rodzina                                                                                                                  352 967,00 zł

Rozdział  85501   Świadczenie wychowawcze                                                                   352 967,00 zł

w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              4 236,00 zł

§              4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       4 236,00 zł

w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                            348 731,00 zł

§              3110     Świadczenia społeczne                                                                                   348 731,00 zł

 

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnów Opolski www.bip.tarnowopolski.pl.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania zarządzenia.

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.142.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących.pdf

Wersja XML