Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół nr XIII-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 25 listopada 2019 r.

PROTOKÓŁ Nr XIII/2019
z trzynastej sesji VIII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski
odbytej w dniu 25 listopada 2019 r.

Sesja odbyła się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 4 o godz. 9:00.

W sesji udział wzięli radni:

 1. Czech Jan,
 2. Dyga Szymon,
 3. Gebauer Anna,
 4. Halupczok Krzysztof,
 5. Klama Andrzej.
 6. Kobienia Alfred,
 7. Mateja Andrzej.
 8. Okos Teodor,
 9. Urban Rudolf,
 10. Schreiber Waldemar,
 11. Szymik Ewa,
 12. Wacławczyk Michał,
 13. Wilk Waldemar,
 14. Woszek Joanna,
 15. Zmuda Rafał.

Stanowi to 100% frekwencji.
Radny Jan Czech opuścił salę o godz. 10.20.
Ponadto w sesji udział wzięli:

 1. Krzysztof Mutz - Wójt Gminy.
 2. Magdalena Chudowska – Zastępca Wójta.
 3. Aneta Knapik– Skarbnik Gminy.
 4. Bartosz Gierłach – Radca Prawny.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia sesji. Stwierdził obecność 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad. 2

 1. Otwarcie XIII sesji Rady Gminy.
 2. Sprawy regulaminowe:
  - stwierdzenie prawomocności obrad,
  - przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  sesji odbytej w dniu 28 października 2019 r.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między  sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 6. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji.
 7. Podejmowanie uchwał:
  1) Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  2) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019;
  3) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
  4) Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;
  5) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku;
  6) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Opola w 2020 roku;
  7)Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych;
  8) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w miejscowości Nakło.

8.  Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek formalny Wójta o ujęcie w  porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Krapkowice w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Krapkowice w 2020 roku.
Przewodniczący poddał pod głosowanie ujęcie w porządku obrad dodatkowej uchwały.
W obecności 15 radnych za ujęciem projektu uchwały do porządku obrad głosowało 15 radnych.
W obecności 15 radnych porządek obrad po zmianach został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Przyjęcie protokołu z  sesji odbytej w dniu 28 października 2019 r.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XII/2019.
W obecności 15 radnych za przyjęciem protokołu nr XII/2019 głosowało 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Protokół nr XII/2019 został przyjęty większością głosów.

Ad. 4

Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami:
- wpłynęły odpowiedzi na wnioski złożone we wrześniu br. m.in. pismo Zarządu Dróg Powiatowych
w Opolu w sprawie zmiany lokalizacji przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 1829 O przy ul. Św. Jacka w Kosorowicach oraz informacja w sprawie przeglądu chorych drzew w ciągu ulicy Wiejskiej w miejscowości Miedziana i pielęgnacji drzew w miejscowości Tarnów Opolski na wysokości sklepu TOMI MARKT oraz drzew przydrożnych w miejscowości Walidrogi przy ulicy Dąbrowickiej; wpłynęła również odpowiedź z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu w sprawie wymiany nawierzchni i ograniczenia prędkości na odcinku pomiędzy rondem a początkiem miejscowości Walidrogi;
- wpłynęło pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu w sprawie analizy oświadczenia majątkowego Pani Magdaleny Chudowskiej;
- wpłynęło pismo Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu w sprawie analizy oświadczeń majątkowych radnych gminy, Wójta, Przewodniczącego Rady, Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnik Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta. Przewodniczący poinformował, że pismo zostało przesłane na adresy e-mail wskazanych osób;
- wpłynął projekt budżetu gminy na 2020 rok, który został przesłany radnym na adresy e-mail dnia 15 listopada 2019 r.;
- w dniu 30 października br. wpłynęła informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Tarnów Opolski za rok 2018/2019, która została przesłana radnym na adres e-mail;
- wpłynęła odpowiedź ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich w sprawie przyczyny nieprawidłowego funkcjonowania kotłowni;
- Wpłynęło pismo Prokuratury Rejonowej w Opolusygn. akt. PR 412.7.2019 w sprawie naruszenia przepisów w uchwale nr XVII/125/2016 z dnia 30.03.2019 r. sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski. W związku z tym Prokuratura wnosi o zmianę zapisów tej uchwały do dnia 31 grudnia 2019 r.;
- wpłynęło pismo nr 3284/ARC/19 Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu z prośbą o umożliwienie przedstawienia podczas sesji Rady Gminy informacji na temat procesu budowy Wojsk Obrony Terytorialnej i ich zadań oraz zasad naboru i pełnienia służby. Rada Gminy nie zajęła stanowiska w sprawie.
- wpłynęło pismo do wiadomości radnych z Agencji Wspierania Ochrony Środowiska Sp. z .o.o. z Poznania w sprawie procedury uchwalania aglomeracji.
Radni nie odnieśli się do przedstawionej korespondencji.

Ad. 5

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
- Wójt w pierwszej kolejności zwrócił się do radnego Andrzeja Mateji z podziękowaniami za przywitanie radnych na obchodach kościelnych w dniu 24 listopada 2019 r. i poczęstunku w  Raszowskiej herbaciarni. Ponadto wspomniał, że chciałby wspólnie z radnymi pomóc Sołtysowi Sołectwa Raszowa w temacie budowy chodnika
- Wójt poruszył temat  przystanku w Tarnowie Opolskim przy ulicy Księdza Klimasa. Tymczasowy przystanek, bez zadaszenia, znajduje się aktualnie na wysokości sklepu pomiędzy pizzerią a sklepem monopolowym. Jeden z mieszkańców zaproponował lokalizację przystanku. Wójt podkreślił, że pracownicy urzędu gminy podejmą się tego tematu,
- Wójt wspomniał, że na dzisiejszym posiedzeniu będą podejmowane uchwały w sprawie dofinansowania do pobytu dzieci z Gminy Tarnów Opolski korzystających ze żłobków w Opolu
i Krapkowicach. Ponadto poinformował, że realizacja żłobka jest aktualna, ma stanąć przy parkingu naprzeciwko hali sportowej w Tarnowie Opolskim natomiast w pierwszej kolejności Gmina musi uchwalić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przystąpić do programu rządowego  „Maluch+” i uzyskać dofinansowanie. Wójt ma nadzieję, że w przyszłym roku uda się i mieszkańcy nie będą musieli korzystać ze żłobków  w innych gminach,
- kolejnym ważnym tematem, który poruszył wójt jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz przebudowa ulicy Nakielskiej, z którą wiąże się wiele wykupów gruntów ok 110 parceli. Trasa jest mocno uczęszczana i stanowi drogę objazdową do drogi krajowej. Wójt chciałby uzyskać wsparcie finansowe na to zadanie w najbliższym naborze wniosków,
- Wójt przedstawił problem dotyczący ulicy Kochanowskiego w Tarnowie Opolskim, która aktualnie przypomina „łowisko” a nasypanie frezowiny pogorszy sytuację, gdyż woda spłynie na posesje. Wójt obiecał mieszkańcom, że się tym zajmie.
Przewodniczący zwrócił się do radnych czy mają pytania do sprawozdania wójta.
Głos zabrali: radny Jan Czech, Szymon Dyga, Anna Gebauer, Michał Wacławczyk i Rafał Zmuda.
- Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy:

Uchwała Nr XII/93/2019w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
- realizowana.

Uchwała Nr XII/94/2019  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019;
- realizowana.  Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op.  04.11.2019 r. poz. 3368.

Uchwała Nr XII/95/2019  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski;
- Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op.  30.10.2019 r. poz. 3334.
Obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku.

Uchwała Nr XII/97/2019 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
- Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op.  31.10.2019 r. poz. 3349.
Obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku.

Uchwała Nr XII/96/2019 w sprawie rozstrzygnięcia skargi nr OR.1510.1.2019;
- wykonana, odpowiedź przekazano skarżącej.

Ad. 8

Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji;
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska wysunęła WNIOSEK nr 29/2019 o uporządkowanie i zabezpieczenie terenu po byłej kotłowni na Osiedlu Zakładowym w Tarnowie Opolskim.

W odpowiedzi na wniosek poinformowano, że obecnie trwają prace porządkowe na terenie byłej kotłowni na Osiedlu Zakładowym. Po uporządkowaniu terenu, śmieci i odpady zostaną wywiezione przez firmę odbierająca odpady z terenu gminy.

Komisja Społeczno-Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  wysunęła WNIOSEK nr 19/2019 o hipotetyczne przeliczenie kosztów obsługi i magazynowania koszy na odpady komunalne.

W odpowiedzi poinformowano, że:
- koszty obsługi, transportu i magazynowania pojemników na odpady komunalne w 2020 r. wyniosą 24 000 zł,
- w trakcie trwania umowy na dzierżawę pojemników (w latach 2014-2019), PTI poniosła nieuwzględnione wcześniej  koszty w kwocie 95 000 zł na zakup dodatkowych kubłów (potrzeba wymiany pojemników u mieszkańców ze względu na uszkodzenia czy zapotrzebowaniem na większą ilość pojemników w zabudowie wielorodzinnej).

Ad.9

Podejmowanie uchwał:

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
  W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
  Uchwała Nr XIII/98/2019 została podjęta jednogłośnie.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
  Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
  W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
  Uchwała Nr XIII/99/2019 została podjęta jednogłośnie.
 3. Uchwała Nr XIII/100/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
  Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
  W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
 4. Uchwała Nr XIII/101/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;
  Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
  W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
 5. Uchwała Nr XIII/102/2019 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku;
  Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
  W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
 6. Uchwała Nr XIII/103/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Opola w 2020 roku;
  Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
  W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
 7. Uchwała Nr XIII/104/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Krapkowice w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Krapkowice w 2020 roku.
  Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
  W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
 8.  Uchwała Nr XIII/105/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych;
  Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
  W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
 9. Uchwała Nr XIII/106/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w miejscowości Nakło.
  Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
  W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

Ad.10

Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji;
Komisja Rewizyjna
na posiedzeniu w dniu  19 listopada  2019 r. dokonała  kontroli wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim za 2018 rok. Komisja stwierdziła właściwe i oszczędne gospodarowanie przyznanymi środkami.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów  na posiedzeniu w dniu 20 listopada br. rozważyła projekty uchwał pod obrady Rady Gminy i nie wysunęła wniosków.

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 20 listopada br. dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. Rozpatrując sprawy bieżące komisja wysunęła:

Wniosek nr 30/2019 o przygotowanie banerów informujących, o tym, że Gmina Tarnów Opolski posiada jedne z najniższych stawek podatku od środków transportowych w kraju i umieszczenie w/w banerów przy głównych ciągach komunikacyjnych na terenie gminy oraz wnioskuje o rozpowszechnienie informacji w mediach społecznościowych.

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Społeczno– Gospodarczej i poinformował, że złożył wniosek o uzupełnienie wniosku Komisji Rolnictwa nr 30/2019 o treść: w terminie realizacji do 6 grudnia 2019 r.  Przewodniczący Komisji Rolnictwa wyraził zgodę o dopisanie w/w treści do wniosku,
w związku z czym Przewodniczący Komisji Społeczno-Gospodarczej wycofał wniosek nr 20/2019.
W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.
Wniosek został przyjęty większością głosów.

Komisja Społeczno-Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej 
na posiedzeniu w dniu 20 listopada br. dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. Rozpatrując sprawy bieżące komisja wysunęła:

Wniosek nr 21/2019 o przycięcie koron drzew przy ulicy Opolskiej 36 w miejscowości Walidrogi, które stwarzają zagrożenie powodując liczne awarie i przerwy w dostawie prądu.
W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 

Ad.11

Interpelacje i zapytania radnych;
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad. 12

Wolne wnioski i informacje;
Radny Jan Czech opuścił salę o godz. 10:20.
Andrzej Mateja złożył wniosek o zwrócenie się do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z prośbą o wysłanie informacji: jaki jest zakres projektu budowy chodnika w miejscowości Raszowa przy drodze 1712O objęty dokumentacją projektową oraz podanie terminów realizacji kolejnych etapów.
W obecności 14 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Ewa Szymik złożyła wniosek o aktualizację uchwały z 2003 roku  w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnów Opolski.
W obecności 14 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Wójt Gminy  złożył wniosek o opublikowanie na stronie internetowej gminy koncepcję rozbudowy ulicy Nakielskiej w Tarnowie Opolskim.
Anna Gebauer zwróciła się z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej gminy wizualizacji budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Tarnowie Opolskim wzdłuż ulicy Księdza Klimasa w kierunku ronda.
Wójt Gminy złożył wniosek o wystosowanie pisma do Wodociągów i Kanalizacji w Opolu o przedstawienie projektów na wykonanie kanalizacji w miejscowościach Raszowa i Walidrogi.
Wójt Gminywnioskuje o zweryfikowanie ilości niewymienionych lamp i jaki byłby koszt wymiany wszystkich na „ledowe” w ramach oszczędności.
Anna Gebauer prosi o interwencję w sprawie zastoiska wody na wysokości banku przy ulicy Św. Jacka w Tarnowie Opolskim.
Ewa Szymik proszę o interwencję, gdyż odpady znajdujące się przy rondzie w Przyworach nadal nie zostały wywiezione.
Krzysztof Halupczok rozważyć możliwość montażu barierki przed wjazdem do lasu w Miedzianej na przedłużeniu ulicy Leszczynowej, gdyż w tym miejscu wyrzucane są śmieci.
Waldemar Wilk zastanowić się i  poszukać możliwości na dofinansowanie zainstalowania ogniw fotowoltaicznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Tarnowie Opolskim, gdyż roczny koszt zużycia energii jest bardzo wysoki.
Rudolf Urban zawnioskował, by rozważyć możliwość kontroli smogowej na terenie Gminy Tarnów Opolski za pomocą dronu w celu zbadania jakości opału.
Głos zabierali również: radny Alfred Kobienia w sprawie parkingu przy kościele w Miedzianej, radny Jan Czech w sprawie wizerunków wyborczych, radny Michał Wacławczyk w sprawie budowy odcinka chodnika i remontu ulicy Kościuszki w Tarnowie Opolskim, radna Anna Gebauer i radny Krzysztof Halupczok w sprawie wyremontowanej ulicy Św. Jacka w Tarnowie Opolskim oraz  terenów Polskich Kolei Państwowych. W powyższych tematach wójt wyjaśnił i udzielił odpowiedzi radnym.

Ad. 13

Zakończenie sesji;

Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady o godz. 10:50.
Integralną część protokołu stanowi nagranie z obrad sesji Rady Gminy Tarnów Opolski znajdujące się w aktach ORR.0002.11.2019.
Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu nr XIII/2019.

 

Na tym protokół zakończono.                                                        
Protokołowała: Jolanta Bioły                                                                                           

                                                                                             

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
/-/
Rudolf Urban

 

Imienny wykaz głosowań radnych
Sesja Rady Gminy Tarnów Opolski Nr XIII/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.

 

Wniosek o ujęcie w porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Krapkowice w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Krapkowice w 2020 roku. (09:05)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Andrzej Klama, Waldemar Schreiber, Jan Czech, Michał Wacławczyk, Teodor Okos, Waldemar Wilk, Szymon Dyga, Alfred Kobienia, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Rafał Zmuda, Ewa Szymik, Anna Gebauer, Krzysztof Halupczok, Joanna Woszek.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Głosowanie za przyjęciem porządku obrad po zmianach (09:06)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Szymon Dyga, Krzysztof Halupczok, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Rafał Zmuda, Waldemar Schreiber, Ewa Szymik, Jan Czech, Michał Wacławczyk, Joanna Woszek, Alfred Kobienia, Anna Gebauer, Teodor Okos, Rudolf Urban, Andrzej Mateja.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 28 października 2019 r. (09:06)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Rafał Zmuda, Waldemar Wilk, Alfred Kobienia, Andrzej Klama, Teodor Okos, Michał Wacławczyk, Waldemar Schreiber, Jan Czech, Ewa Szymik, Andrzej Mateja, Rudolf Urban.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Anna Gebauer
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (09:42)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Szymon Dyga, Rafał Zmuda, Joanna Woszek, Andrzej Klama, Michał Wacławczyk, Teodor Okos, Jan Czech, Waldemar Wilk, Ewa Szymik, Anna Gebauer, Krzysztof Halupczok, Andrzej Mateja, Rudolf Urban, Alfred Kobienia, Waldemar Schreiber.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019; (09:44)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Andrzej Klama, Szymon Dyga, Waldemar Wilk, Rafał Zmuda, Jan Czech, Waldemar Schreiber, Andrzej Mateja, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Ewa Szymik, Alfred Kobienia, Anna Gebauer, Rudolf Urban, Teodor Okos.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (09:55)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Alfred Kobienia, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Szymon Dyga, Teodor Okos, Ewa Szymik, Rudolf Urban, Jan Czech, Anna Gebauer, Waldemar Schreiber, Rafał Zmuda, Andrzej Mateja.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych; (09:56)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Szymon Dyga, Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Waldemar Schreiber, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Jan Czech, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Ewa Szymik, Anna Gebauer, Alfred Kobienia, Teodor Okos, Andrzej Mateja.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku; (09:57)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Andrzej Klama, Szymon Dyga, Rafał Zmuda, Waldemar Wilk, Andrzej Mateja, Jan Czech, Waldemar Schreiber, Joanna Woszek, Anna Gebauer, Alfred Kobienia, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Teodor Okos, Ewa Szymik.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Opola w 2020 roku; (09:57)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Rafał Zmuda, Waldemar Schreiber, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Ewa Szymik, Waldemar Wilk, Krzysztof Halupczok, Jan Czech, Teodor Okos, Andrzej Mateja, Alfred Kobienia, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Anna Gebauer, Andrzej Klama.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Krapkowice w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Krapkowice w 2020 roku. (09:58)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Szymon Dyga, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Joanna Woszek, Anna Gebauer, Jan Czech, Andrzej Mateja, Rudolf Urban, Alfred Kobienia, Ewa Szymik, Michał Wacławczyk, Teodor Okos, Andrzej Klama.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych; (09:58)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Ewa Szymik, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Waldemar Schreiber, Joanna Woszek, Szymon Dyga, Jan Czech, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Teodor Okos, Alfred Kobienia, Anna Gebauer, Michał Wacławczyk.

PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w miejscowości Nakło. (09:59)

Wyniki imienne:

ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Rafał Zmuda, Andrzej Klama, Szymon Dyga, Waldemar Wilk, Joanna Woszek, Alfred Kobienia, Rudolf Urban, Jan Czech, Michał Wacławczyk, Waldemar Schreiber, Andrzej Mateja, Teodor Okos, Anna Gebauer.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Głosowanie nad WNIOSKIEM Nr 30/2019 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska (10:04)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Szymon Dyga, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Andrzej Klama, Anna Gebauer, Rudolf Urban, Joanna Woszek, Teodor Okos, Waldemar Wilk, Ewa Szymik, Waldemar Schreiber, Alfred Kobienia, Krzysztof Halupczok.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):
Jan Czech, Rafał Zmuda.
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Głosowanie nad WNIOSKIEM Nr 21/2019 Komisji Społeczno-Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (10:07)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Waldemar Schreiber, Andrzej Klama, Rafał Zmuda, Teodor Okos, Rudolf Urban, Alfred Kobienia, Jan Czech, Joanna Woszek, Andrzej Mateja, Michał Wacławczyk, Szymon Dyga, Anna Gebauer, Waldemar Wilk.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Głosowanie nad wnioskiem radnego Andrzeja Mateji (10:35)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Alfred Kobienia, Michał Wacławczyk, Joanna Woszek, Andrzej Klama, Waldemar Wilk, Anna Gebauer, Rafał Zmuda, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Teodor Okos, Ewa Szymik, Szymon Dyga.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Jan Czech.

Głosowanie nad wnioskiem radnej Ewy Szymik (10:36)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Teodor Okos, Ewa Szymik, Waldemar Schreiber, Andrzej Mateja, Anna Gebauer, Alfred Kobienia, Rafał Zmuda, Rudolf Urban, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Jan Czech.

Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do Protokołu nr XIII/2019 Rady Gminy.

 

DOCProtokół nr XIII-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 25 listopada 2019 r..doc

Wersja XML