Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała.XIV.113.2019 w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski

Uchwała Nr XIV/113/2019
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu
przez Gminę Tarnów Opolski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XVII/125/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

dr Rudolf Urban

 

PDFUchwała.XIV.113.2019 w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski.pdf

Wersja XML