Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska na 2020 r.

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA, GOSPODARKI WODNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA na  2020 rok
  

 

Lp.


Termin posiedzenia


Tematyka posiedzenia

1.

Luty

1. Omówienie spraw dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raszowa i Walidrogi.

2. Zapoznanie się z tematyką przekazania, na rzecz Gminy, oczyszczalni ścieków w Kosorowicach.

Zaproszenie przedstawiciela WIK Opole na posiedzenie komisji.

2.

Marzec

Wizytacja lokalnych „dzikich” wysypisk śmieci.

3.

Kwiecień

Omówienie spraw z zakresu gospodarki odpadami stałymi – zaproszenie przedstawicieli na posiedzenie komisji.

4.

Maj

Omówienie spraw z zakresu dostawy wody dla mieszkańców gminy – wizytacja w stacji uzdatniania wody.

5.

Czerwiec

Analiza wykonania budżetu gminy za 2019 r. oraz zapoznanie się z wynikami kontroli Komisji  Rewizyjnej w zakresie wykonania budżetu.

6.

Lipiec/Sierpień

Przerwa urlopowa.

7.

Wrzesień

Spotkanie z Sołtysami i przedstawicielem Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu w przedmiocie stanu dróg powiatowych oraz wycinki i pielęgnacji drzew w gminie Tarnów Opolski.

8.

Październik

Analiza stawek podatkowych na rok 2021.

9.

 Grudzień

Analiza projektu budżetu gminy na rok 2021.

 

Na bieżąco

Na każdym posiedzeniu Komisja będzie analizować projekty uchwał pod obrady Rady Gminy i  rozpatrywać sprawy wynikające z bieżącej  działalności.

Przewodniczący Komisji

/-/

Krzysztof Halupczok

Wersja XML