Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E
 

w dniu 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 9:00
w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim  ul. Dworcowa 4
odbędzie się sesja Rady Gminy  Tarnów Opolski

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XV sesji Rady Gminy.
 2. Sprawy regulaminowe:
  - stwierdzenie prawomocności obrad,
  - przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 20 grudnia 2019 r.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między  sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 6. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji.
 7. Podejmowanie uchwał:
  1) Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  2) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok:
  3) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów Opolski;
  4) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
  5) Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania;
  6) Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim;
  7) Projekt uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski:
  8) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie:
  9) Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania;

8.   Przedstawienie frekwencji radnych na sesjach w 2019 r.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Gminy za 2019 r.
10.  Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12.Wolne wnioski i informacje.
13.Zakończenie sesji.

                                                                                                      

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ dr Rudolf Urban

 

U W A G A !!!

Obrady sesji Rady Gminy Tarnów Opolski są transmitowane na żywo i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.tarnowopolski.pl
i przechowuje się, co najmniej 12 miesięcy od dnia zakończenia sesji. Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku. Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.

Wersja XML