Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

                                                         Uchwała Nr   XV/     /2020                                              Projekt

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 27 stycznia 2020 r.

 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 

Na podstawie art. 231 ust. 1 oraz art. 232  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 Zmienia się uchwałę   Nr XIV/107/2019   Rady    Gminy   Tarnów   Opolski   z   dnia 20 grudnia  2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2.

1. Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2030 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2023  stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

 

Wersja XML