Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe z dnia 27.01.2020 r. - oferty cenowe na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, dla zadania „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski

 Tarnów Opolski, 24.01.2020 r.    
                                                                                             

                                                                         

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
( w celu rozeznania rynku)

 

Wójt Gminy Tarnów Opolski zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem na jego podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (dalej decyzja ZRID), dla zadania „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O” w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia. 

1. Zamawiający 

Gmina Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
NIP: 9910462831

 

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem na jego podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (dalej decyzja ZRiD), dla zadania „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O” które jest realizowane w oparciu o projekt pn.: „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020.

 

3. Zakres zadania
 

Zakres zadania określa załączony program funkcjonalno-użytkowy (dalej zwany również: „PFU”) . Niemniej jednak wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że przyjęte w nim rozwiązania z uwagi na zmianę przepisów bądź wytycznych projektowych mogą ulec zmianie. Podane w niniejszym opracowaniu charakterystyczne parametry dla projektowanego obiektu należy traktować jako minimalne określone przez Zamawiającego.

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji oraz danych dla potrzeb wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O”.  Inwestycja realizowana będzie w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu stanową ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

 

Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie i współczesną wiedzą techniczną oraz zapewnić uzyskanie ostatecznych decyzji umożliwiających wykonanie planowanej inwestycji.

 

4. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

 1. prace geodezyjne:
  1. opracowanie mapy do celów projektowych,
  2. wykonanie podziału działek,
  3. stabilizacja granic pasa drogowego.
 2. prace projektowe:
  1. opracowanie projektu budowlanego wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami w tym uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i zgód wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (lub innej decyzji umożliwiającej realizację inwestycji) W razie konieczności uzyskanie odstępstw od warunków technicznych. Do jednostki projektowej należy również  opracowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą jak wyżej (dalej decyzja ZRID) wraz ze wszelkimi niezbędnymi materiałami i uzgodnieniami.
  2. opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branż oraz opracowań towarzyszących niezbędnych dla wykonania robót budowlanych.
  3. sporządzenie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem,
  4. sporządzenie planu dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
  5. opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
  6. opisu przedmiotu zamówienia
  7. opracowanie części kosztorysowej (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót),
  8. w razie konieczności, wykonanie opracowań z zakresu ochrony środowiska wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia zgodnie z ustawą dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
  9. w razie konieczności, wykonawca jest zobowiązany opracować operat wodno – prawny i uzyskać pozwolenie wodno – prawne zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
  10. wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrębu,
  11. wykonanie badań gruntu – odwierty (w razie konieczności),
  12. opracowania innych elementów niezbędnych do realizacji zadania oraz uzyskania pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu.
 3. udziału w procedurze wyłonienia wykonawcy robót realizowanych w oparciu o ww. dokumentację projektową, w tym przygotowywanie odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej i przetargowej, w trakcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przedmiotowego przedsięwzięcia;
 4. sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Jednostkę Projektującą.
 5. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

 

Wykonawca zobowiązuje się ponadto do wykonania oraz opracowania wszelkich dodatkowych prac niezbędnych do wykonania zamówienia a nie ujętych w programie funkcjonalno – użytkowym.

 

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany, zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa z zachowaniem następujących terminów:

 1. Wykonania kompletnej dokumentacji projektowej objętej przedmiotem zamówienia:

a) termin złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej: 

 do 14 września 2020 r.

b) termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: 28 grudnia 2020 r.

 1. Szacuje się, iż całkowity termin wykonania przedmiotu zamówienia wyniesie 23 miesiące. Na okres ten składa się:
 1. wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wg. terminów podanych w ppkt I)
 2. udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na pytania wykonawców robót w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych: 1 miesiąc
 3. sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Jednostkę Projektującą: 10 miesięcy.
 1. Terminy, o których mowa w ppkt II lit. a, b, c mogą nie następować bezpośrednio po sobie.
 2. Terminy określone w ppkt II lit. b, c są terminami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w przypadku przedłużenia zakładanego czasu trwania procedury przetargowej prowadzonej w celu wyłonienia wykonawcy robót lub przedłużenia realizacji tychże robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór. Oznacza to, iż okres 23 miesięcy jest także okresem szacunkowym.

Za datę zakończenia wykonywania dokumentacji a także uzyskania ostatecznej decyzji ZRID, uznaje się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego wykonanej zgodnie z umową dokumentacji i uzyskanej decyzji ZRID.

6. Płatności

Za wykonanie części projektowej Zamawiający dopuszcza wystawienie dwóch faktur:

 1. pierwsza faktura, wystawiona po protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego kompletnego projektu budowlanego wraz z wszelkimi niezbędnymi materiałami do uzyskania decyzji ZRID, płatna będzie w wysokości 70 % wynagrodzenia umownego brutto.
 2. druga faktura, wystawiona po uzyskaniu decyzji ZRID i protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego pozostałych elementów projektu w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto.

 

7. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie m.in. do:

 

 

8. Forma przekazania dokumentacji

Dokumentację należy opracować w następujących ilościach egzemplarzy:

 

Cała dokumentacja ma być przekazana również w wersji elektronicznej jako *pdf na odpowiednim nośniku (CD).

 

9. Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowej

 

 

10. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

 

11. Kryterium oceny ofert

 

Kryteriami oceny ofert są:

Wartość punktów danej oferty Zamawiający wyznaczy w oparciu o wzór:

On = (Cmin/Cn)*60 pkt + OGn

Gdzie:

On - ilość punktów uzyskana przez n-tego wykonawcę, którego oferta podlega ocenie.

Cmin – cena najniższa podana przez wykonawców, którzy złożyli ważne oferty.

Cn – cena ofertowa podana przez n-tego wykonawcę ustalona w oparciu o wypełniony formularz oferty.

OGn – ilość punktów uzyskanych przez n-tego wykonawcę w wyniku oceny kryterium okres gwarancji i rękojmi.

Termin „okres gwarancji i rękojmi” - OGn, jest terminem, którego początek biegnie od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia i może wynosić: 3 lata, 4 lata, 5 lat.

Ocena kryterium okres gwarancji i rękojmi wykonania zadania dokonana zostanie w skali od 0 do 20 punktów, przy czym wartość punktowa może wynosić:

 1. okres gwarancji i rękojmi 3 lata – 0 pkt
 2. okres gwarancji i rękojmi 4 lata – 20 pkt
 3. okres gwarancji i rękojmi 5 lat – 40 pkt

 

 

12. Sposób przygotowania oferty:

 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na budowę ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O”

 

13. Termin złożenia oferty.

 

W załączeniu klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z pozyskiwaniem danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

                                                                           -/.../-
z up. Wójta Gminy Tarnów Opolski
Sekretarz Gminy
Czesław Bargiel

 

 

 

Załączniki:

- Program funkcjonalno-użytkowy
PDFPFU.pdf

- Formularz ofertowy
DOCFormularz ofertowy.doc

- Klauzura informacyjna RODO
DOCXKlauzula informacyjna do klientów Urzedu Gminy w Tarnowie Opolskim.docx

 

PDFPlan zagospodarowania terenu 1.pdf
PDFPlan zagospodarowania terenu 2.pdf
PDFPlan zagospodarowania terenu 3.pdf
PDFPlan zagospodarowania terenu 4.pdf
DOCXPlan postepowań o udzielenie zamówienia na 2020 rok.docx

 

 

 

Wersja XML