Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała.XV.119.2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

UCHWAŁA NR XV/119/2020
 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

  z dnia 27 stycznia 2020 r.

 

   w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

   § 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Tarnów Opolski w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczących:

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym;
 2. umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
 4. zajęcie pasa drogowego na wyłączność w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2.1  Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i pkt 4 ustala się następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia:

 1. za zajęcie pasa drogowego do 20 % szerokości w wysokości – 3,00 zł;
 2. przy zajęciu jezdni od 20% do 50% szerokości w wysokości – 5,00 zł;
 3. przy zajęciu jezdni powyższej 50% szerokości w wysokości – 8,00 zł;
 4. przy zajęciu chodników, poboczy – 3,00 zł;

2. W przypadku zajęcia pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót związanych z budową urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę w wysokości 0,20 zł. za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego za każdy dzień zajęcia.

3. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.

§ 3.1 Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 20 zł., a na obiekcie inżynierskim 50,00 zł.

2. Za umieszczenie urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, ustala się roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 0,01 zł.

3. Za umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 20,00 zł.

§ 4. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu , o którym mowa w §1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

1)  pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego – 0,50 zł.

2)   pasa drogowego poprzez rzut poziomy reklamy:- 1,00 zł.

§ 5 Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XIV/112/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
 

Przewodniczący Rady Gminy
-/.../-
Rudolf Urban

 

PDFUchwała.XV.119.2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.pdf

Wersja XML