Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała.XV.120.2020 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

UCHWAŁY NR XV/120/2020
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
               z dnia 27 stycznia 2020 r.


w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 poz.) w związku z art. 72 ust. 1 i 4 i  art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), uchwala się, co następuje:

§ 1Określa się rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów Opolski oraz warunki i sposób ich przyznawania.

§ 2Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. placówce oświatowej – rozumie się przez to szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola dla których Gmina Tarnów Opolski jest lub była organem prowadzącym;
 2. nauczycielu – rozumie się przez to nauczyciela w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionego w placówce oświatowej oraz byłego nauczyciela który przeszedł na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
 3. wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej;
 4. długotrwałym leczeniu – należy przez to rozumieć leczenie, które trwa dłużej niż 3 miesiące w roku lub wymaga ciągłej hospitalizacji co najmniej przez okres jednego miesiąca w roku;
 5. długotrwałej rehabilitacji – należy przez to rozumieć specjalne postępowanie rehabilitacyjne trwające dłużej niż 3 miesiące w roku.

§ 3Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określa corocznie uchwała budżetowa.

§ 4. 1. Świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej przyznawane są nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej w związku z:

 1. długotrwałą, nieuleczalną lub wrodzoną chorobą;
 2. długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia;
 3. długotrwałą rehabilitacją w tym powypadkową;
 4. leczeniem sanatoryjnym nie refundowanym lub nie dofinasowanym z innych źródeł;
 5. długotrwałym leczeniem specjalistycznym;
 6. koniecznością zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub ortopedycznego ułatwiającego dalsze funkcjonowanie;
 1. Świadczenie przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej obejmuje całkowitą lub częściową refundację poniesionych przez nauczyciela kosztów:
 1. zakupu leków i materiałów medycznych;
 2. rehabilitacji;
 3. badań specjalistycznych;
 4. dojazdów na specjalistyczne leczenie poza obszar powiatów opolskiego, krapkowickiego i strzeleckiego oraz m. Opole;
 5. zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub ortopedycznego;

§ 5. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.

 1. Pomoc zdrowotna, o której mowa w ust.1 jest zapomogą o charakterze socjalnym.
 2. Wysokość przyznanego świadczenia uzależniona jest w szczególności od:
 1. przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych, mających wpływ na sytuację materialną nauczyciela (przewlekły charakter choroby, zapewnienie dodatkowej opieki choremu, konieczność stosowania specjalnej diety);
 2. wysokość udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia;
 3. sytuacji materialnej nauczyciela;
 4. wysokości środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Tarnów Opolski oraz od liczby złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków.
  1. Jednorazowe świadczenie w ramach pomocy zdrowotnej udzielane jest do wysokości 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, określanego corocznie w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§ 6. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest na podstawie pisemnego wniosku nauczyciela skierowanego do Wójta Gminy Tarnów Opolski, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 1. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie wniosku w danym roku kalendarzowym w terminie do 31 maja tego roku. Wnioski złożone nie w terminie, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 2. Wniosek, należy złożyć w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim.
 3. Do wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej należy dołączyć:
 1. aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające: leczenie nauczyciela związane z chorobą: przewlekłą, nieuleczalną lub wrodzoną, leczenie specjalistyczne, rehabilitację, stosowanie sprzętu rehabilitacyjnego lub ortopedycznego, stosowanie leków i materiałów medycznych;
 2. imienne dokumenty potwierdzające poniesione koszty (faktury VAT lub rachunki za leczenie, badania specjalistyczne, zabiegi, zakup lekarstw, protez, sprzętu rehabilitacyjnego) w okresie do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku;
 3. oświadczenie o sytuacji finansowej rodziny wnioskodawcy pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
  1. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalnych, w tym zawiera braki w dokumentacji, o której mowa w ust. 4, nauczyciel zostaje wezwany pisemnie do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nie usunięcia braków w terminie, o którym mowa powyżej, wniosek będzie pozostawiony bez rozpatrzenia, o czym nauczyciel zostanie poinformowany pisemnie.
  2. Złożenie wniosku nie rodzi prawa do przyznania świadczenia.

§ 7. 1.  Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia podejmuje Wójt Gminy Tarnów Opolski w ciągu 30 dni licząc od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin składnia wniosków w danym roku kalendarzowym. Decyzja Wójta Gminy Tarnów Opolski w tym zakresie jest ostateczna.

 1. Informację o rozpatrzeniu wniosku przekazuje się wnioskodawcy na piśmie.
 2. Wypłata świadczenia przyznanego nauczycielowi w ramach pomocy zdrowotnej dokonywana jest na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę we wniosku.
 3. Wypłata świadczenia przyznanego nauczycielowi w ramach pomocy zdrowotnej dokonywana jest przez Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim.
 4. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli niewykorzystane w danym roku budżetowym nie przechodzą na rok następny.

§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXIV/258/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomoc zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 10.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy
-/.../-

Rudolf Urban

 

PDFUchwała.XV.120.2020 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.pdf (293,19KB)