Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała.XV.121.2020 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim

Uchwała Nr XV/121/2020
Rady Gminy Tarnów Opolski

 z dnia 27 stycznia 2020 r.

 

 

w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019r. poz.1507 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Dokonuje się zmiany § 4 załącznika do Uchwały Nr IX/71/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim nadając mu nowe następujące brzmienie:

 

,, § 4. Ośrodek używa podłużnej pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu:

                Gminny Ośrodek
             Pomocy Społecznej 
             w Tarnowie Opolskim
                ul. Cmentarna 5
            46-050 Tarnów Opolski
NIP 754 21 44 839 Regon 004505850,,

 

2.W pozostałym zakresie uchwała wskazana w ust. 1 pozostaje bez zmian.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
-/.../-
Rudolf Urban

 

PDFUchwała.XV.121.2020 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim.pdf (92,79KB)