Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała.XV.122.2020 w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski

 

Uchwała Nr XV/122/2020
Rady Gminy Tarnów Opolski


z dnia 27 stycznia 2020 r.

 

 w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm) w związku z art.17 ust.1 pkt 15, art. 36 pkt 2 lit.f,, art.44, art.96 ust.3 ustawy       z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019r. poz.1507 ze zm.) oraz art.10 ust.3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz.U. z 2019, poz.1473) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się zasady sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski.

 

§ 2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim zleca sprawienie pogrzebu podmiotom prowadzącym kompleksowe usługi pogrzebowe.

 

§ 3. Sprawienie pogrzebu odbywa się na cmentarzu wskazanym przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim przy uwzględnieniu miejsca zamieszkania zmarłego.

 

§ 4. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności:

 

  1. formalności związane ze zgonem i pogrzebem ( w tym między innymi uzyskanie aktu zgonu, wykup miejsca pochówku),
  2. zakup trumny lub urny wraz z wyposażeniem ( w tym: krzyża, tabliczki imiennej),
  3. przygotowanie zwłok do pochówku,
  4. pokrycie kosztu przechowywania zwłok,
  5. pokrycie kosztu transportu zwłok do miejsca pochówku,
  6. wykopanie i uformowanie grobu,
  7. obsługę przy pogrzebie,
  8. koszty kremacji,
  9. inne czynności związane ze sprawieniem pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem i miejscowymi zwyczajami.

 

§ 5. Płatność kosztów pogrzebu dokonuje się na podstawie faktury lub rachunku wystawionego przez podmiot któremu pochówek został zlecony.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.
 

Przewodniczący Rady Gminy
-/.../-
Rudolf Urban

PDFUchwała.XV.122.2020 w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski.pdf (91,52KB)