Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała.XV.123.2020 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Uchwała Nr XV/123/2020
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 27 stycznia 2020 r.

 

w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 10 w związku z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie, zwany dalej „zasiłkiem”, może być przyznany osobom lub rodzinom spełniającym kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, jeżeli okoliczności sprawy i przedłożone przez wnioskodawcę propozycje działań rokują, że pomoc zostanie wykorzystana w sposób zgodny z przeznaczeniem i doprowadzi do ekonomicznego usamodzielnienia świadczeniobiorcy.

 

§ 2. Zasiłek może być przyznany w szczególności na:

1) podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej;

2) podjęcie i prowadzenie działalności w ramach spółdzielni socjalnej;

3) pokrycie kosztów przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania.

 

§ 3. Zasiłek przyznawany jest na pisemny wniosek, który powinien zawierać:

1) kwotę wnioskowanych środków;

2) kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, wraz z wykazem źródeł ich finansowania oraz wskazaniem działań podjętych na rzecz rozpoczęcia działalności, w szczególności dotyczących pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń, odbycia ewentualnych szkoleń;

3) kalkulację i harmonogram planowanych zakupów i opłat jakie mają być poczynione z wnioskowanych środków;

4) oświadczenie wnioskodawcy, że nie otrzymał wsparcia finansowego na ten cel z innego źródła.

 

§ 4. 1. Zasiłek przyznawany jest w wysokości 5-krotności kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. W przypadku, gdy z treści wniosku wskazanego w § 3 wynika, iż wnioskujący wnosi o zasiłek w kwocie niższej od wskazanej w ust. 1, zasiłek przyznawany jest w tej kwocie niższej.

 

§ 5. W przypadku stwierdzenia wykorzystania zasiłku w całości lub części niezgodnie z przeznaczeniem lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, na którą przyznano zasiłek w ciągu 12 miesięcy od daty przyznania zasiłku - zasiłek podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, jak świadczenie nienależnie pobrane.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.                                                                                                                                                                       

 

Przewodniczący Rady Gminy
-/.../-
Rudolf Urban

 

PDFUchwała.XV.123.2020 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.pdf (94,10KB)