Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała.XV.124.2020 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Uchwała Nr XV/124/2020
Rady Gminy Tarnów Opolski


z dnia 27 stycznia 2020 r.

 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2019 r poz.1507 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala co następuje:

 

§ 1. Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz miejsce ich świadczenia ustala się w oparciu o:

1) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, potwierdzające konieczność przyznania usług opiekuńczych ze wskazaniem liczby godzin opiekuńczych;

2) ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzoną na podstawie wywiadu środowiskowego;

3) ocenę możliwości zapewnienia opieki przez rodzinę.

 

§ 2.1. Określa się godzinową stawkę odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 25,00 zł.

2. Określa się godzinową stawkę odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 50,00 zł.

 

§ 3. Świadczeniobiorca z tytułu korzystania z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ponosi odpłatność w wysokości zależnej od posiadanego dochodu.

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód przypadający na osobę w rodzinie w zł wynikający z aktualnego kryterium dochodowego zgodnego z art.8 ust.1 pkt 1 i 2, ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %  Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych dla osoby samotnie gospodarującej, bez osób zobowiązanych do alimentacji wyrażona w %     Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych dla osoby samotnie gospodarującej, posiadającej osoby zobowiązane do alimentacji wyrażona w %      Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych dla osoby wspólnie gospodarującej z rodziną wyrażona w %  
0 – 100 włącznie 0 0 0
101 – 200 włącznie 5 10 20
201 – 250 włącznie 10 25 30
251 – 300 włącznie 15 50 70
301 – 350 włącznie 25 80 100
351 – 400 włącznie 50 100 100
401 – 450 włącznie 80 100 100
451 i powyżej 100 100 100

 

§ 4. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pobierana będzie przez podmiot świadczący usługi opiekuńcze.

2. Podmiot świadczący usługi opiekuńcze następnie uiści należności pobrane od osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności na konto bankowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim.

 

§ 5. Osoba ponosząca odpłatność za usługi opiekuńcze może zostać zwolniona częściowo lub całkowicie z odpłatności na czas określony, nie dłuższy jednak niż sześć miesięcy, ze względu na:

  1. korzystanie z co najmniej dwóch usług;
  2. konieczność korzystania z usług przez więcej niż jedną osobę w rodzinie;
  3. zdarzenie losowe;
  4. wysokie koszty leczenia związane z długotrwałą chorobą, wymagająca zakupu leków, środków opatrunkowych, sprzętu rehabilitacyjnego, stosowania specjalistycznej diety;
  5. konieczności ponoszenia opłat za członka rodziny przebywającego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

    

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXV/156/05 Rady Gminy Tarnów opolski z dnia 14 lutego 2005  r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat i ustalania trybu ich pobierania.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy
-/.../-
Rudolf Urban

 

PDFUchwała.XV.124.2020 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.pdf (98,85KB)