Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA- program wymiany kotłów 2020

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Nr 0050.164.2020

Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 31.01.2020 r.

OGŁOSZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA        

Ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2020 r. dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, realizowane w budynkach mieszkalnych oraz lokalach mieszkalnym w budynkach wielorodzinnych, położonych w obrębie granic administracyjnych Gminy Tarnów Opolski.

1.  Zasady udzielenia osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Tarnów Opolski określa załącznik do Uchwały nr XLIII/329/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Tarnów Opolski na realizację zadań służących ochronie powietrza (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2018.1125 z dnia 9 kwietnia 2018)

2.  Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że na realizację zadania publicznego w 2020 roku, przeznacza się środki finansowe w wysokości łącznie: 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

3.  Wniosek należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście pod adresem:

      Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim

      ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski

4. Wzór wniosku o przyznanie dotacji określa załącznik nr 2 do Zarządzenia
nr 0050.164.2020 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 31.01.2020 r.

5.   Wnioski, o których mowa w pkt 4 będą poddawane ocenie w sposób ciągły, według daty
       ich wpływu, do wyczerpania środków, o których mowa  w pkt 2.

Ogłoszenie o dotacji podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.tarnowopolski.pl, w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim na tablicy ogłoszeń, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy- www.tarnowopolski.pl.

DOCXWniosek dot. naboru o przyznanie dotacji celowej na inwestycje z zakresu ochrony środowiska służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza.docx
PDFUchwała Rady Gminy.pdf

 

Wersja XML