Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi Nr OR.1510.2.2019 na działalność Wójta Gminy Tarnów Opolski

Projekt z dnia  12.02.2020 r.

 

Uchwała Nr XVI/        /2020
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 24 lutego 2020 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia skargi Nr OR.1510.2.2019 na działalność Wójta Gminy  Tarnów Opolski

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Rada Gminy Tarnów Opolski po zapoznaniu się z stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skargi Nr OR.1510.2.2019 na działalność Wójta Gminy Tarnów Opolski uznaje skargę za bezzasadną.

2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Tarnów Opolski, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                               dr Rudolf Urban

PDFProjekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi Nr OR.1510.2.2019 na działalność Wójta Gminy Tarnów Opolski.pdf

Wersja XML