• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu główne Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Menu informacyjne Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Serwis www

Informacja - dodatek enegretyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

INFORMACJA

 

DODATEK ENERGETYCZNY

DLA OSÓB OTRZYMIJĄCYCH DODATEK MIESZKANIOWY

 

Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego Prawa Energetycznego (Dz. U. z 2013 r., 984), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały od 1 stycznia 2014 r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.  

Od dnia 01 stycznia 2014r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.

O dodatek energetyczny może ubiegać się wnioskodawca, który spełnia jednocześnie następujące warunki:

1)   ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz.734 z późn. zm.)

2)   jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym

3)   zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej

Dodatek energetyczny wynosić będzie rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym:

1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną

2) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób

3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób

Od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. są to kwoty:

§         11,36 zł miesięcznie dla osoby samotnej,

§         15,77 zł miesięcznie dla gospodarstwa składającego się z 2-4 osób,

§         18,93 zł miesięcznie dla gospodarstwa powyżej 5 osób.

Jednocześnie, zmieniono ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966) i art. 3 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomoc materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.


PDFDruk - wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.pdf
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Harasimczuk
Data wytworzenia: 2014-01-03
 
 
 

Gmina Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
tel. 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax 77 46 44 282
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4743508
w tym miesiącu: 60101
dzisiaj: 822