Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr OR.0050.167.2020 z dnia 25.02.2020 r. w sprawie powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały - o działalności pożytku publicznego

ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.167.2020
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 25 lutego 2020 r.
 
    w sprawie powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały – o działalności pożytku publicznego
 
    Na podstawie art.. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 i art.. 15 ust. 2a, 2b, 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U.2019 poz. 688 z późn. zm.), 
   
 zarządza się, co następuje: 
 
§ 1
1. Komisja Konkursowa , zwana dalej Komisją , jest zespołem doradczo - opiniującym powoływanym przez Wójta do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Tarnów Opolski.
2. Osoby wchodzące w skład Komisji, przed rozpoczęciem działalności Komisji, zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia, którego treść stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2
 
1. Powołuję komisję konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
 
- realizacji zadań publicznych w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2020 r.,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.,
-działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2020 r.,
- pomocy społecznej w 2020 r., 
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r.,
- działalności w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2020 r.,
 
 
 w następującym składzie:
 
1.Janusz Borowiak – przewodniczący komisji – przedstawiciel urzędu
2. Tobiasz Sowada – członek komisji - przedstawiciel urzędu
3. Iwona Hartman – członek komisji - przedstawiciel urzędu
 
 
§ 3
 
1. Komisja w swojej pracy stosuje zapisy zawarte w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).
2. Członkowie komisji składają oświadczenie członka komisji według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
 
 
§ 4
 
Wynik rozpatrzenia ofert nastąpi do 03.03.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim. Na posiedzeniu komisji sporządza się protokół.
 
§ 5
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji.
 
§ 6
 
Traci moc Zarządzenie nr OR.0050.166.2020 z dnia 24 lutego 2020 r.
 
 
§ 7
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.167.2020 z dnia 25.02.2020 r. w sprawie powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały - o działalności pożytku publicznego.pdf

Wersja XML